ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล สี่สังเวชนีสถาน 3-13 ม.ค. 2567

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

374
Tour Details
ทัวร์อินเดีย – เนปาล สักการะสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในพระพุทธประวัติ เยือนสี่สังเวชนียสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธจากทั่วโลก
 
เดินทางพร้อมกับ อาจารย์ อาณัติชัย เหลืองอมรชัย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะคอยบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก ให้ท่านได้สัมผัสกับพุทธประวัติจากสถานที่จริง
  • เดินทางพร้อมกับ อาจารย์ อาณัติชัย เหลืองอมรชัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • เดินทางวันที่ 3 - 13 มกราคม 2567
  • เดินทางโดยสายการบินภูฎานแอร์ไลน์ ตรงสู่เมืองพุทธคยา
  • พักโรงแรมระดับมาตรฐานทุกคืนตลอดการเดินทาง
  • บริการเสริมอาหารไทยทุกมื้อโดยพ่อครัวคนไทยเดินทางพร้อมคณะ
  • สิ่งสักการะบูชา เช่น พวงมาลัย,ดอกไม้หอม,น้ำหอม,หนังสือสวดมนต์
Itinerary

Day 1กรุงเทพ - พุทธคยา - อชปาลนิโคตร - สถูปนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา

07.00 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ (B3)  เจ้าหน้าที่ วาริต้า ทราเวล คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับท่าน

10.00น.      
คณะออกเดินทางสู่เมืองคยาโดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3707 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.30 น.   
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองคยา (เวลาช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เข้าสู่ตัวเมืองคยา  ซึ่งทอดยาวไปตามชายฝั่งของแม่น้ำเนรัญชรา เมืองแห่งนี้เป็นเมืองสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ชฏิลสามพี่น้อง  มีสถานที่สำคัญต่าง ๆหลายแห่งไม่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ แม่น้ำเนรัญชราสถานที่ลอยถาดอธิฐาน บ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ นอกจากนี้ยังมีสถาที่สำคัญอื่น ๆ ที่ท่านจะได้เยี่ยมชมอีกมากมาย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บ่าย            
จากนั้นนำท่านสู่ อชปาลนิโครธ สถานที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปยัง “ต้นไทรอชปาลนิโครธ” หรือต้นไทรของผู้เลี้ยงแพะ และประทับอยู่ 7 วัน ขณ  ะเสวยวิมุตติสุขอยู่ ธิดาพญามาร 3 ตน คือ นางราคะ นางอรตี และนางตัณหา ได้อาสาผู้เป็นบิดาเข้าไปประเล้าประโลมด้วยเสน่ห์กามคุณต่างๆ นานา แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงเอาพระทัยใส่ กลับขับไล่ไปเสีย แสดงถึงบุคลิกลักษณะอันประเสริฐของผู้ชนะตนได้แล้ว จะไม่ยอมกลับเป็นผู้แพ้อีกนั่นเอง  จากนั้นนำท่านชมสถูปนางสุชาดา ผู้ซึ่งถวายข้าว มธุปายาสแก่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนการตรัสรู้  และชมสถานที่ลอยถาดทองอธิฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญในพุทธประวัติ ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า “ลิลาจัน” มาจากคำสันสกฤตว่า “ไนยรัญจนะ” แปลว่า แม่น้ำที่มีสีใสสะอาด โดยแม่น้ำสายนี้มีความกว้างราว 1 กิโลเมตร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พัก  DHAMMA GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ

Day 2เขาดงคสิริ - ราชคฤห์ - ลัฏฐิวัน - รอยเกวียนโบราณ - เรือนจำขังพระเจ้าพิมพิสาร - ถ้ำมหาสมบัติ

Day 3มหาวิทยาลัยนาลันทา - พิพิธภัณฑ์นาลันทา - หลวงพ่อองค์ดํา - บ้านพระสารีบุตร - ยอดเขาคิชกูฏ - พระคันธกุฏิ

Day 4วัดเวฬุวันมหาวิหาร - ตโปทาราม - ชีวกอัมพวันวิหาร - เมืองไวสาลี

Day 5เมืองไวสาลี - กุฎาคารศาลา - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา

Day 6ปรินิพพานสถูป - โทณะพราหมณ์สถูป - มกุฏพันธนเจดีย์ - กุสินารา - ลุมพินี (เนปาล)

Day 7สวนลุมพินี - พิพิธภัณฑ์ลุมพินี - กรุงกบิลพัสดุ์ - เสาอโศก - ทุ่งสังหาร - วัดนิโครธาราม

Day 8ลุมพินี - เนปาล - อินเดีย - กรุงกบิลพัสดุ์ (อินเดีย) - สาวัตถี

Day 9เมืองสาวัตถี - ปาฏิหาริย์สถูป - วัดเชตวันมหาวิหาร - อานันทโพธิ์ - พระมูลคันธกุฎี - บ้านองคุลิมาล - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองพาราณสี

Day 10ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ป่าอิสิป - มูลคันธกุฎี - ธัมเมกขสถูป - กุฏิยสะเถร - พิพิธภัณฑ์-พาราณสี - พุทธคยา

Day 11พระมหาเจดีย์พุทธคยา - พุทธคยา - กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Photos