ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน MU

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

508
Tour Details
  • สายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
Itinerary

Day 1กรุงเทพฯ - นครเซี่ยงไฮ้

23.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

Day 2นครเซี่ยงไฮ้ - หมู่บ้านริมน้ำโจวจวง - เมืองซูโจว - สวนหลิวหยวน - ถนนคนเดินผิงเจียงลู่

02.10 น.
ออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU548

07.30 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการทางสนามบินและ รับกระเป๋าสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริมน้ำโจวจวง ซึ่งมีทะเลสาปเติงหู ไป๋ย่านหู เตี้ยนซานหู หนานหูตลอดจน แม่น้ำลำธารทั้งใหญ่และเล็กกว่า 30 สาย บ้านเรือนทั้งหมู่บ้านสร้างขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำ ต่างก็เป็นบ้านใหญ่ ๆ ที่มีทำนองการก่อสร้างสมัยโบราณ ทั้งเงียบทั้งสะอาดมาก  เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงร้อยละ 60 ขึ้นไป หมู่บ้านที่มีพื้นที่เพียง 0.4 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้มีบ้านแบบโบราณร่วม 100 แห่งและหอโค้งอิฐแกะสลัก บนประตูใหญ่กว่า 60 หลัง ยังมีสะพานโบราณที่มีลักษณะพิเศษต่าง ๆ 14 สะพาน เป็นหมู่บ้านแบบฉบับทางใต้แม่น้ำแยงซีที่ว่า พร้อมด้วยสะพานเล็ก น้ำไหลและบ้านพัก ที่น่าอยู่ อิสระให้ท่านถ่ายภาพหรือเลือกที่จะช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกกันตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เมืองในมณฑล เจียงซู อยู่ทางตะวันตก ของ เมืองเซี่ยงไฮ้ 50 ไมล์ พื้นที่ ร้อยละ 42 เป็นน้ำ สิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของซูโจวอีกประการคือ ‘สวน’ เพราะสวนซูโจวหลายแห่ง สวยเสียจนถูกยกย่องว่า ผู้มาซูโจวหากไม่ได้ไปเยือนก็นับว่ามาเสียเที่ยว เพราะนอกจาก ฉายาเวนิสตะวันออก แล้ว ซูโจว ยังมีอีกฉายาหนึ่งด้วย คือ ‘ซูโจวเมืองแห่งสวน’

เที่ยง             
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               
จากนั้นนำท่านชม สวนหลิวหยวน เป็นสวนขนาดราว 2 เฮกตาร์ (20,000 ตารางเมตร) หรือถือว่าเป็นสวนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของซูโจว อยู่ห่างออกมาจากย่านใจกลางเมืองมาทางทิศตะวันตกราว 4 กิโลเมตร สวนอ้อยอิ่ง ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์หมิง โดยปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนกลาง ส่วนตะวันออก ส่วนตะวันตก และส่วนเหนือ โดยส่วนกลางเป็นเนินเขาตัดกับสระน้ำ ส่วนตะวันออกเป็นที่พักอาศัยและสวนหิน ส่วนตะวันตกเป็นส่วนเนินเขากับป่ารก และส่วนเหนือเป็นทิวทัศน์ท้องนาในแบบชนบท จุดเด่นของการออกแบบสวนแห่งนี้ คือ การผสมผสานเอาหินแห่งไท่หู เข้ามาจัดเป็นสวนได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการนำมาจัดแต่งเป็น โต๊ะหิน เก้าอี้หิน ขั้นบันไดหิน หรือ ประติมากรรม ที่เมื่อมองในแต่ละทิศแต่ละมุมแล้วผู้มองจะสามารถจินตนาการไปได้หลายหลาก หรือเมื่อมองผ่านบานหน้าต่างที่จัดทำเอาไว้เสมือนเป็นกรอบรูปก็จะได้ภาพที่กลมกลืน และงดงาม โดยมีหินอันนับว่ามีชื่อเสียงที่สุดของ สวนอ้อยอิ่งแห่งนี้ก็คือ หินก้วนหยุนเฟิง  อันมีความสูงกว่า 6.5 เมตร จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินผิงเจียงลู่ ถนนทั้งสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย

ค่ำ                 
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักค้างคืน HOLIDAY INN EXPRESS SUZHOU TAIHU LAKE  หรือเทียบเท่า ****

Day 3เมืองซูโจว - เมืองอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - เมืองหังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

เช้า                
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชน  จีน มีทะเลสาบไท่หูพาดผ่านแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ จึงถูกขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” จากนั้นนำท่านชมพุทธสถานใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เป็นที่ตั้งของ วัดหลิงซาน วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระถังซำจั๋ง ว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ท่านมาใช้แปลพระไตรปิฎกที่ท่านนำมาจากชมพูทวีป ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระใหญ่ หลิงซานต้าฝ๋อ สร้างแล้วเสร็จในปี 1996 องค์พระสร้างด้วยทองสำริดความสูง 88 เมตร มีน้ำหนักรวมทั้งหมด 700 ตัน โดยในการก่อสร้างนั้นได้มีการหล่อชิ้นส่วนทั้งหมด 88 ชิ้นที่เมืองนานกิงแล้วจึงนำมาประกอบขึ้นที่นี่ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีการแสดงน้ำพุประกอบแสง เสียง เป็นเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตอนประสูติ และภายในบริเวณเดียวกันยังมีระฆังสวดมนต์ตามความเชื่อของนิกายลามะไว้เป็นที่เคารพสักการะอีกด้วย

เที่ยง              
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน โดยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2,100 ปี สมัยราชวงศ์สุย จากคำสั่งขุดคลองต้ายุ่นเหอ (GRAND CANAL) ขององค์ฮ่องเต้สุยหยางตี้ รัชกาลที่ 2 ของราชวงศ์สุย เพื่อเชื่อมดินแดนทางเหนือกับทางใต้จากปักกิ่งมายังหังโจว ได้ผลักดันให้เมืองหังโจวเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ในหน้าประวัติศาสตร์จีน ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์  ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลาง ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป

ค่ำ                 
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักค้างคืน HOLIDAY INN EXPRESS HANGZHOU GONGKANG หรือเทียบเท่า ****

Day 4เมืองหังโจว - ศาลเจ้างักฮุย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - วัดจี้กง - ไร่ชาเขียว - เมืองอู่เจิ้น

เช้า               
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชม ศาลเจ้าของท่านงักฮุย ขุนศึกผู้จงรักภักดี โดยศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงจอมทัพงักฮุย หรือชื่อเรียกในภาษาจีนกลางคือ เย่ว์เฟย เกิดในยุคปลายของราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ.960-1127) ที่มณฑลเหอหนาน เมื่อ ฉินฮุ่ย , ฉินข้วย , ชีนไคว่ ขุนนางกังฉิน กราบทูลใส่ร้ายงักฮุยต่อองค์ฮ่องเต้ว่าทัพของงักฮุยนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาสงบศึกกับเผ่าจิน และงักฮุยคิดตั้งตัวเป็นใหญ่สร้างราชวงศ์ขึ้นมาเอง ทำให้ในที่สุด งักฮุยถูกลงโทษประหารชีวิต ทั้งนี้ในวันที่งักฮุยถูกประหารชีวิต ก็มีพลเมืองดีที่รู้เรื่องราวและเคารพรักในตัวงักฮุยนำศพของเขามาทำพิธีฝังศพ โดยเวลาต่อมาได้มีการเคลื่อนย้ายหลุมฝังศพของงักฮุยมาตั้งไว้ริมทะเลสาบซีหู ณ เมืองหังโจว จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบซีหู เป็นทะเลสาบที่ทิวทัศน์สวยงามเป็นที่ติดตาต้องใจของนักท่องเที่ยวทั้งจีนและต่างประเทศมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อทศวรรษ 1300 นำท่านชมความสวยงามบนเขื่อนดิน ชมดอกไม้หลากสีและต้นไม้สีเขียว โดยรอบบริเวณมองแสงสะท้อนของน้ำในทะเลสาบและภูเขาที่ห่างไกลออกไป ทะเลสาบซีหูมีทิวทัศน์สวยงามตลอดปี

เที่ยง              
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจี้กง หรือ วัดจิ้งฉือ ซึ่งแปลว่า สะอาดบริสุทธิ์ เป็นวัดที่พระอรหันต์ จี้กง ได้มาจำพรรษาเป็นวัดสุดท้ายก่อน มรณะภาพที่นี่ท่านยังได้แสดงอิทธิฤทธิ์ ในการนำ  ไม้จากบ่อน้ำเพื่อเอามาสร้างวัดที่ถูกไฟไหม้ จากนั้นนำท่านสู่ ไร่ชาเขียว ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และชิมชาเขียว หลงจิ่งต้นตำหรับ ถึงขนาดมีคนกล่าวว่าจิบชาหลงจิ่ง 1 จอกปากจะหอมตลอดวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่เจิ้น เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจ๋อเจียงและมณพลเจียงซู เป็นเมืองโบราณที่อนุรักษ์บ้านเรือนสมัยราชวงศ์ชิง และคงสภาพบ้านทั้งลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินต่าง ๆ ไว้อย่างงดงาม

ค่ำ                 
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
            ã  พักค้างคืน YOUWU MEISU RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า ****

 

Day 5เมืองอู่เจิ้น - นครเซี่ยงไฮ้ - หอคอยไข่มุกแห่งบูรพา - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - โชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้ ERA

เช้า                
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปี ค.ศ.220-280) มีหมู่บ้านชาวประมงถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ หลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง (ใหม่) และเขตผู่ซี (เก่า) กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติสองฟากฝั่ง

เที่ยง              
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย
จากนั้นนำท่านขึ้น “โอเรียนทัล เพิร์ล”  หรือ หอคอยไข่มุกแห่งบูรพา ซึ่งหอทีวีและวิทยุแห่งนี้เป็นเสมือนไข่มุกตะวันออก ได้รับการออกแบบให้สวยงามแปลกตาเหนือใคร มีความสูงถึง 468 เมตร สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากโตรอนโต ประเทศแคนาดาและมอสโกประเทศรัสเซีย จากนั้นนำท่านสู่ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ความยาว 720 เมตรภายในมีการแสดงเสียงสีเสียงสร้างความสวยงามตระการมาก อุโมงค์แห่งนี้นอกจากใช้ในการคมนาคมระหว่างสองฝั่งแม่น้ำหวงผู่แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพ หาดไว่ทาน “ เดอะ บันด์ ” สัญลักษณ์เซี่ยงไฮ้ยุคเก่า เดอะ บันด์ของเซี่ยงไฮ้ คือ ย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1 กิโลเมตรครึ่ง  เลาะไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานคร แถวนี้เคย  เป็นที่ตั้งของตึกที่ทำการบริษัทใหญ่ๆ ธนาคารชั้นนำ และสถานกงสุลประเทศต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังมี หอไข่มุกเป็นฉากหลังของอีกฝั่งแม่น้ำ ซึ่งหอคอยไข่มุกนี้เป็นหอทีวีและวิทยุเป็นเสมือนไข่มุกตะวันออก ได้รับการออกแบบให้สวยงามแปลกตาเหนือใคร มีความสูงถึง 468 เมตร นำท่านสู่ถนนสายช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง เป็นถนนคนเดินที่มีการซื้อขายกันคึกคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่  ฝั่งผู่ซี กินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ  “เดอะ บันด์” ไปจนถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้า  แบรนด์เนมจากทั่วโลก ช่วงเทศกาลสำคัญๆอย่างปีใหม่, ตรุษจีน และคริสต์มาส ชาวเซี่ยงไฮ้และนักท่องเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันต์บนถนนสายนี้ พื้นที่ด้านตะวันออกของนานจิงอนุรักษ์เป็นถนนคนเดิน ถือเป็นอีกย่านที่น่าเดินน่าช้อปที่สุดในเซี่ยงไฮ้ อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

ค่ำ                 
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กายกรรมเซี่ยงไฮ้ ด้วยนักแสดงและทีมงานนับร้อยพร้อมด้วยการแสดงนับสิบชุดที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจจนไม่อาจละสายตาได้เลย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก
พักค้างคืน HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI หรือเทียบเท่า ****

 

Day 6วัดพระหยกขาว - ตลาดเฉินหว่างเมี่ยว - เอาท์เลตเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

เช้า                
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว “อวี้ฝอซื่อ” ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว 2 องค์ ที่พระฮุ่ยเกินอัญเชิญมาจากประเทศพม่าเมือปี 1882 เดิมพระพุทธรูปทั้งสององค์ไม่ได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ หลังจากวัดเดิมเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เสียหายไปเกือบทั้งหมดจึงได้มีการย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้เมื่อปี 1918 นำท่านนมัสการพระพุทธรูป ปางสมาธิสูง 2 เมตรพระพักตร์เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ทั้งองค์ประดับด้วยเพชร นิล จินดาน้ำหนักถึง 1,000 ก.ก. นำท่านนมัสการพระหยกปางไสยาสน์ ซึ่งแกะสลักมาจากหยกขาวทั้งองค์ เก่าแก่ งดงาม น่าเลื่อมใสยิ่ง จากนั้นนำท่านสู่บริเวณเขตเมืองเก่า ตลาดเฉินหว่างเมี่ยว ซึ่งในอดีตเป็นสถาน  ที่ตั้งของศาลเจ้า ต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็นตลาดจนถึงทุกวันนี้ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในตลาดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์หมิง หลังจากของเดิมได้ถูกไฟไหม้และเสียหายจากสงครามกลางเมืองและสงครามญี่ปุ่น ภายในจะมีข้าวของกระจุกกระจิก และเสื้อผ้าแบบจีนๆวางขายเต็มสองข้างทาง ที่นี่ยังเลื่องชื่อในเรื่องสินค้าแบรนด์เนมก๊อบปี้ มียี่ห้อดังๆให้เลือกทุกชนิด ทั้งกระเป๋า, นาฬิกา, รองเท้า, แว่นตา และเสื้อผ้า

เที่ยง              
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  FLORENTIA VILLAGE OUTLET  ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 250 ร้าน มีสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกลดราคากว่า 30-70 % มาให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างจุใจ ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง เพื่อเช็คอินและเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

21.00 น.
คณะทัวร์อำลา นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU547

00.40 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม