ทัวร์รัสเซีย มอสโคว-เซนต์ปีเตอร์ 8 วัน EK

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

624
Tour Details
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
Itinerary

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

19.30 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่ 2สนามบินมอสโคว - กรุงมอสโคว - พระราชวังไม้ฤดูร้อน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัด

21.25 น.   

ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซียโดยเที่ยวบินที่ EK373/EK129 (21.25-00.50+/02.20-06.40) แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ ä บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ พร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ เพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่งรับชมโปรแกรมความบันเทิงต่างๆ

06.40. 

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการทางสนามบินพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ คนขับรถผู้ชำนาญเส้นทางและไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังไม้ฤดูร้อนโคโลเมนสโกเย พระราชวังเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิส พระบิดาของพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช พระราชวังแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าสวยแปลกตากว่าพระราชวังอื่นๆ ที่พบเห็นใน ประเทศรัสเซีย เนื่องจากเป็นพระราชวังที่ทำจากไม้และไม่ได้ใช้ตะปูเลย โดยภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 250 ห้อง ซึ่งได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่าสองแสนคนมาสร้างโดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดด้วยกัน

เที่ยง        

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองมอสโคว นำท่านชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารในศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย โดดเด่นด้วยโดมทองบนยอดที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว  เดิมสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ในการเฉลิมฉลองชัยชนะต่อกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ต่อมาในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้เพื่อจะสร้างพระราชวังแห่งโซเวียตแต่ต้องยกเลิกไปเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาของประเทศรัสเซีย จากนั้นนำทางสู่ ถนนอารบัด ถนนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญและเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือ มีร้านค้าและการจัดแสดงจำหน่ายสินค้ามากมาย ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ซึ่งส่วนมากจะเป็นภาพวาด หนังสือมือสอง นอกจากนี้ยังมีร้านนั่งชิวสุดฮิป อย่างคาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านขนม

ค่ำ            

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน  Vega Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า ****

วันที่ 3มอสโควเมโทร - พระราชวังเครมลิน (อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล) - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ละครสัตว์ RUSSIAN CIRCUS

เช้า          

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่งกว่าที่ใดๆ จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ภายในท่านจะได้ชมโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบถส์ที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดของรัสเซีย เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจ้าอิวานที่ 3 มหาราช สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทับลงบนโบสถ์ทีเก่าแก่โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของอิตาลียุคนั้นคืออริสโตเติ้ล ปิโอราอานติ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บบริภัณฑ์สมบัติล้ำค่าของกษัตริย์พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย อันได้แก่  บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระ ศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จากนั้นนำท่านชม ระฆังพระเจ้า ซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน พร้อมกันนี้นำท่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

เที่ยง        

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง สถานที่สำคัญของกรุงมอสโคว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโควด้านหน้าเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซียพื้นถนนมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหด ประกอบด้วยโรงสวดทรงกระบอก 9 โรง ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน ผ่านชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านเดินชมรอบ ๆ บริเวณจัตุรัสแดงซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่าง ๆ เริ่มที่ อนุสรณ์สถาน เลนิน เป็น ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพ เลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสหน้าวังเครมลิน นับว่าเลนินเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตที่ยังมีคนนับถือ และบริเวณเดียวกันท่านจะได้ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ที่มียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค คอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 มีลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสินค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างในปีคศ1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย ALEKSANDER POMERANTSEV ในรูปแบบที่เรียกว่า RUSSIAN REVIVAL มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายถึง 200ร้านค้า เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม  มีความโดดเด่น จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าประเภทของที่ระลึก

ค่ำ            

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม การแสดงละครสัตว์อันเลื่องชื่อ “ RUSSIAN CIRCUS ” เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายกรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ

พักค้างคืน Vega Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า ****

วันที่ 4ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน - อารามชีโนโวดิวิชี - เนินเขาสแปโรว์ ฮิลล์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสควา

เช้า          

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกที่ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน โดยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงมอสโคว ตลาดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญและเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือจำนวนมาก มีร้านค้าและการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าตามรายทาง เต็มไปด้วยร้านค้าขายของฝากของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเดินเล่น ท่านจะได้สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าพร้อมต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าชาวรัสเซียนอัธยาศัยดี

เที่ยง        

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาสมควรนำท่านชม อารามชีโนโวดิวิชี อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1524 และได้ถูก  รวบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ UNESCO WORLD HERITAGE SITE เมื่อปี ค.ศ.2004 อารามชีแห่งนี้มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์รัสเซีย คือ ครั้งหนึ่งที่นี่เคยถูกใช้เป็นที่คุมขังพระนางโซเฟียและเชื้อพระวงศ์หญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสุสาน สำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญของประเทศ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ เนินเขาสแปโรว์ ฮิลล์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควได้ทั้งหมดถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควโลโมโนชอฟ (MOSCOW LOMONOSOV UNIVERSITY) มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่สร้างเป็นตึกสูงใหญ่ในสมัยสตาลิน ตึกอธิการบดีสูงถึง 32 ชั้น มีหอประชุมขนาดบรรจุคนได้ 1,500 คน ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งบนเนินเขาเลนิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตาแม่ลูกดกแบบต่างๆ 

ค่ำ           

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมความงามของกรุงมอสโคว ล่องเรือแม่น้ำมอสควา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกรุงมอสโควผ่านชมความงามของสถาปัตยกรรม  ต่าง ๆ ของสองฝั่งแม่น้ำที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก (เตรียมแพ็คกระเป๋าสำหรับออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในวันรุ่งขึ้น)

พักค้างคืน Vega Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า ****

วันที่ 5มอสโคว - รถไฟความเร็วสูง - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - วิหารหยดเลือด

เช้า          

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง

09.30 น.   นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN เที่ยวรถที่……….

13.30 น.   คณะเดินทางถึง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ เลนินกราดเดิม ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้งและยังเป็นอู่กำเนิดอำนาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยที่มีความสมบูรณ์ในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง

เที่ยง        

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นออกเดินทางสู่ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของรัสเซีย ที่พระนางแคทเธอรีนที่ 2 ดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้สร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยมีตัวอักษรภาษาลาตินและภาษารัสเซียสลักอยู่ที่ฐานข้อความว่า “แด่พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 จากพระราชินีแคทเธอรีนที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1782” นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งเป็นวิหารที่มีความหรูหรา โดยจะเห็นได้จากเสาหินแกรนิตสีน้ำตาลทองรวมทั้งสิ้นประมาณ 48 ต้น น้ำหนักต้นละ 114 ตัน สูงไม่ต่ำกว่า 20 เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง โดยมีเสาหินที่หายากอื่นๆอีกมาก เช่น มาลาไคต์ เสาหินสีเขียว และลาปิส เสาหินสีน้ำเงิน วิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวิหารที่มีโดมใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจาก SANTA MARIE DEI FIORI IN FLOENCE , ST. PUAL IN LONDON AND ST. PETER IN ROME ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีโดมใหญ่ที่สุด ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม วิหารเซนต์ไอแซคแห่งนี้นับว่ามีผู้สร้างมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส AUGUST DE MONTFERRAND ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี จากนั้นนำท่านชม วิหารหยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ความงดงามของโบสถ์นี้ และที่มาของคำว่า “โบสถ์หยดเลือด” รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์แห่งนี้นั้น จำลองมาจากมหาวิหารเซนต์บาซิลในมอสโคว

ค่ำ           

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน  PARK INN HOTEL BY RADISSON หรือเทียบเท่า ****

 

วันที่ 6จัตุรัสพระราชวัง - พระราชวังฤดูหนาว - เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อน

เช้า          

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสพระราชวัง ซึ่งเป็นจัตุรัสหลักของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นสถานที่ประกอบพิธีการต่าง ๆที่สำคัญ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียด้วย ภายในบริเวณยังเป็นที่ตั้งของ เสาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคราวที่ทำสงครามชนะนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส จา กนั้นนำชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว ที่ประกอบด้วยห้อง ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่า ของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ,แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง

เที่ยง        

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์  ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIA VERSILLES เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง และที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจ กับประติมากรรม ที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่ แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส

ค่ำ         

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน PARK INN HOTEL BY RADISSON หรือเทียบเท่า ****

 

วันที่ 7เมืองพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - OUTLET VILLAGE PULKOVO - สนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า        

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น ตั้งอยู่ทางใต้ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองที่มีความสวยงามด้วย  สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะ แบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส  มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง        

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         

นำท่านเข้าชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังของนักโทษทางการเมือง เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE PULKOVO อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่เอาท์เล็ตซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ชื่อดังมากกว่า 40 ร้านค้า อาทิเช่น ADIDAS, BOSS, FURLA, GUESS, LACOSTE, NIKE, PUMA, TOMMY HILFIGER, VASSA&CO, SAMSONITE ฯลฯ (เพื่อความสะดวกให้การท่องเที่ยวอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) ได้เวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.05 น.       

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK176/EK372 (23.05-06.15+/09.40-19.15) แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ ä บริการอาหาร       และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ พร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ เพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่งรับชมโปรแกรมความบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นานาชาติ เพลงสากล สารคดี ช่องกีฬาต่างๆ รวมถึงการ์ตูนสำหรับคุณหนูๆ

 

วันที่ 8 กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ)

19.15 น.   คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ …. พร้อมความประทับใจ