ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

352
ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน TG ทัวร์จีนใบไม้เปลี่ยนสี
Tour Details
  • สายการบินไทย TG สายการบินระดับ 5 ดาว พร้อมสะสมไมล์
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • รถเหมาอุทยานจิ่วจ้ายโก้ว // กระเช้า+รถกอลฟ์อุทยานหวงหลง
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสนุกเต็มที่
Itinerary

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - เฉิงตู - เม่าเสี้ยน

07.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ทางเข้าประตู 2 – 3 บริเวณแถว  D  เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทย  (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทวาริต้า ทราเวล  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับท่าน

10.05 น.
เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู ประเทศญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบินที่  TG618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.05 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเฉิงตู จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการทางสนามบินและรับกระเป๋าสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถผู้ชำนาญเส้นทาง เมืองเฉิงตูเมืองเอกของ มณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินเจียงใจกลางของมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คำว่าเฉินตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู จากนั้นนำท่านสู่เมืองเม่าเสี้ยน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
พัก MAOXIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 2เม่าเสี้ยน - อุทยานมังกรเหลือง “หวงหลง” (กระเช้าลงขึ้น+รถกอล์ฟทั้งไปและกลับ) - จิ่วจ้ายโกว

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ดินแดนในเทพนิยาย อุทยานแห่งชาติหวงหลงหรือมังกรเหลือง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณ ผนวกกับความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่น ของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะและโตรกธาร ด้วยผลงานรังสรรค์จากธรรมชาติ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า ‘สระสวรรค์ในแดนดิน’ นำท่านชมความงามของทะเลสาบห้าสีและวัดหวงหลงซึ่งตั้งอยู่ด้านบนสุดของอุทยาน จากนั้นคณะเดินลงจากด้านบนของอุทยานชมความงามของธรรมชาติตามเส้นทางที่อุทยานสร้างขึ้น ชมแนวหินสีเหลืองที่เกิดจากการจับตัวของแคลเซี่ยมแผ่คลุมอยู่โดยทั่วไปบริเวณสันเขา บ้างก็แปลงกายเป็นสระน้ำหลากสีสันที่ลดหลั่นเรียงตัวกันลงมาเป็นชั้นๆ เมื่อมองจากที่ห่างไกล จึงเห็นราวกับเป็นมังกรทองเหลื่อมสลับลายที่ลดเลี้ยวอยู่ท่ามกลางแมกไม้สีเขียวและเหินหาวสู่ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี  และระหว่างเส้นทางธรรมชาตินี้ ยังมีแนวหินปะการังที่เกิดจากการสะสมของแคลเซี่ยมหรือหินคาร์สท์ (Karts) ที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในโลก ปกคลุมอยู่ตลอดแนวสันเขา ผ่านเส้นทางของน้ำตกสายต่างๆ บ้างก็กลายเป็นสระน้อยใหญ่ ที่รองรับน้ำใสเย็น แล้วส่งผ่านลงมาเป็นชั้นๆ อันเป็นสัญลักษณ์เลื่องชื่อของอุทยานแห่งนี้เต็มอิ่มกับความสวยงามของธรรมชาติ คณะพร้อมกันนะจุดนัดหมาย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         
เดินทางลัดเลาะผ่านทิวเขาที่สวยงาม ชมชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวทิเบต ที่อยู่เรียงรายสองข้างทาง สัมผัสชีวิตของคนพื้นเมืองที่อยู่กันแบบเรียบง่าย ทำการเกษตรปลูกผัก สวนผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ลที่ออกลูกสีเขียวสีแดงเต็มต้นเดินทางสู่จิ่วจ้ายโกว

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
พัก NEW JIUZHAI HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (เต็มวัน) (รถเหมาในอุทยาน)

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  นำท่านสู่การเดินทางที่เหมือนเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน ณ “จิ่วจ้ายโกว”  ดินแดนบนขุนเขาซึ่งเราจะได้พบและสัมผัสกับความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติบนเทือกเขาสูง ที่สวยดุจดั่งสรรค์ ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเหมือนอย่างที่เห็นในยุโรป มีป่าเปลี่ยนสีที่งดงาม ซึ่งในแต่ฤดูกาลก็จะมีความงดงามที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นภาพความงามของธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ภายในอุทยาน ชมป่าไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ระหว่างทางก็จะพบกับ ทะเลสาบมังกรหลับ ที่มีผืนน้ำสีเขียวมรกต ต่อจากนั้นเป็น ทะเลสาบซูเจิง ที่มีผืนน้ำสีเขียวมรกตคั่นด้วยแนวป่าเปลี่ยนสี ถัดขึ้นไปจะเป็น น้ำตกซู่เจิ้ง ขนาดใหญ่ท่ามกลางป่าเปลี่ยนสีที่กระจายอยู่ทั่วขุนเขา จากนั้นก็จะมาถึง ทะเลสาบเสือ ที่สามารถมองเห็นผืนน้ำใสและไม่ไกลกันมากนักก็จะขึ้นไปถึง น้ำตกนู่รื่อหลาง ที่สวยงามมากและถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของจิ่วจ้ายโกว จากนั้นนำท่านชมความงามของ ทะเลสาบยาวซึ่งทอดตัวเป็นตัว  S  มีฉากหลังเป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมพร้อมกับใบไม้สีสันสวยงามยิ่งนัก  ถัดมาไม่ไกลนำท่านชม ทะเลสาบห้าสี ซึ่งถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยทีสุดของอุทยาน ฯ นำท่านชมความงามของสีสันที่เกิดขึ้นภายในทะสาบอิสระให้ท่านถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหารภายในอุทยาน

บ่าย
นำท่านขึ้นไปถึงปลายทางที่ทะเลสาบไผ่ศรธนู และไม่ไกลมากนักท่านจะได้ชม ทะเลสาบหมีแพนด้า ขนาดใหญ่ มี น้ำตกหมีแพนด้า ซึ่งมีความงามไม่แพ้น้ำตกแห่งอื่นๆ สายน้ำที่ไหลเป็นน้ำตกหมีแพนด้าก็มาจากตัวทะเลสาบด้านบน ส่วนน้ำตกด้านล่างมีป่าเปลี่ยนสีแซมสลับในบริเวณหน้าน้ำตก ช่วยแต่งเติมให้ภาพน้ำตกมีสีสันสวยงามน่าประทับใจทีเดียว จากนั้นก็ลงมาต่อที่ น้ำตกธารไข่มุก ที่ต้องเดินตามสะพานไม้ลดหลั่นไปตามตัวน้ำตกและสภาพป่าเปลี่ยนสีที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้อย่างตระการตา ปิดท้ายด้วยทะเลสาบนกยูงทะเลสาบใหญ่ที่มีลักษณะและสีสันคล้ายกับนกยูงตัวใหญ่ ยิ่งได้มองมุมสูงจะเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก  ปิดท้ายก่อนอำลาความสวยงามของอุทยานจิ่วจ้ายโกวให้เวลาท่านอิสระช้อปปิ้งของฝากที่หมู่บ้านชาวธิเบตกันตามอัธยาศัย ก่อนที่จะนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
พัก NEW JIUZHAI HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4จิ่วจ้ายโกว - เมืองซงพาน - กำแพงเมืองซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเฉินตู

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ เมืองซงพานผ่านเส้นทางสายโบราณลัดเลาะไปตามไหล่เขา ผ่านอุโมงค์ ในบางช่วง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันตระการตาด้วยทิวเขาขนาดมหึมา บนยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ระหว่างทางแวะถ่ายรูปกับต้นน้ำหมิงเจียงที่เป็นลำธารเล็กๆ กว้างไม่ถึงเมตรที่คอยไหลรินมาจากภูเขาใหญ่แต่สุดท้ายรวมกันกลายเป็นสายน้ำอันยิ่งใหญ่หล่อเลี้ยงคนเสฉวนทั้งมลทล จากนั้นนำท่านเดินทางกันต่อผ่านเมืองซงพานเมืองหน้าด่านที่สำคัญตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นชุมทางการค้าขายที่สำคัญระหว่างชนเผ่าที่อยู่บนที่ราบสูงกับคนที่อยู่ตามเมืองต่างๆ จนมีการพัฒนากลายเป็นเมืองใหญ่ นำท่านผ่านชม กำแพงเมืองซงพาน และด้านหน้าประตูเมืองมีรูปปั้นของ องค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงในสมัยราชวงศ์ถังที่มาแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์ทิเบต ซงจ้าน กานปู้  เป็นตำนานรักที่เล่าขานจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามเป็นที่ระลึกพร้อมเลือกซื้อของฝากคนทางบ้าน จนได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อโดนเส้นทางที่ลัดเลาะผ่านทิวเขาที่สวยงาม ชมชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวธิเบต ที่อยู่เรียงรายสองข้างทาง สัมผัสชีวิตของคนพื้นเมืองที่อยู่กันแบบเรียบง่าย ทำการเกษตรปลูกผัก สวนผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ลที่ออกลูกสีเขียวสีแดงเต็มต้น

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางต่อ ระหว่างทางนำท่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงบ่ายของวันที่ 25 ส.ค.2476 ทำให้ภูเขาถล่มลงมาปิดกั้นแม่น้ำหมิงเจียงที่ไหลผ่านเมือง ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วท่วมบ้านเรือน ไร่นารวมถึงตัวกำแพงเมือง จนกลายเป็นทะเลสาบที่มีความกว้าง 1 กม.ยาว 10 กม. อีกจุดเด่นของทะเลสาบคือการที่มีน้ำเป็นสีเขียว อันเกิดขึ้นจากแร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในดินและประกอบกับความลึกของทะเลสาบกว่าร้อยเมตรเป็นทิวทัศน์ที่ให้บรรยากาศที่ยากเกินจะบรรยาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
พัก SERENGETI HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมความน่ารักของหมีแพนด้า ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ท่านจะได้ชมกับหมีแพนด้ามากมายหลายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแพนด้าแดง แพนด้ายักษ์ที่เรารู้จักกันดี ภายในศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ได้รับการก่อตั้ง  ขึ้นมาโดยรัฐบาลจีนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์พร้อมกับเป็นการจัดแสดงหมีแพนด้าเพื่อให้คนที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด ในส่วนแสดงต่างๆ มีการจัดสถานที่ไว้อย่างสวยงามแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของเหล่าแพนด้า ท่านจะได้ชมความน่ารักของลูกแพนด้า ถ่ายภาพกับแพนด้าแบบใกล้ชิด

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
ได้เวลาสมควรนำทุกท่านละลายเงินหยวนที่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นถนนสายสำคัญที่ทางเมืองเฉินตูได้อนุรักษ์ไว้โดยยังคงสภาพความเป็นอยู่และก็รูปแบบต่างไว้เหมือนกับสมัยโบราณ ท่านจะได้สนุกกับการละเล่นต่าง ๆ ที่มีอยู่สองข้างทางนอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกต่าง ๆ ขายมากมาย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านชมการแสดงอันลือชื่อของมณฑลเสฉวน การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากาก แต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทันเป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
พัก SERENGETI HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6ถนนโบราณจินหลี่ - กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ ถนนโบราณจินหลี่ ถือเป็นถนนวัฒนธรรม ตกแต่งแบบย้อนยุค ร้านอาหารหลายร้านตกแต่งเป็น เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย มีของกินข้างทางอร่อยๆ จำนวนมาก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวาสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบิน

15.30 น.   
คณะอำลาเมืองเฉินตู เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่   TG619

17.20 น.             
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ