ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน TK

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

539
Tour Details
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • รายการทัวร์จัดให้แบบสบายๆ ค่อยๆ ไปทีละเมือง…ไม่เร่งรีบ
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
Itinerary

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อิสตันบูล

20.00 น.       

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

23.00 น.           

ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 069 /TK 378 ä บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ พร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ เพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่งรับชมโปรแกรมความบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นานาชาติ เพลงสากล สารคดี ช่องกีฬา รวมถึงการ์ตูนสำหรับคุณหนูๆ

วันที่ 2อิสตันบูล - ทบิลิซี - ย่านเมืองเก่า - โบสถ์เมเตคี - สะพานแห่งสันติภาพ - ป้อมนาริคาล่า

05.10 น.      

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาร์เติร์ก-อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ ทบิลิซี

06.30 น.      

ออกเดินทางสู่ ทบิลิซี โดยเที่ยวบินที่ TK 378 ä บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน

09.45 น.      

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทบิลิซี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรปนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ระหว่างทางชมความงามสองข้างทางของ กรุงบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (KURA) หรือเรียกว่าแม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิมีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี (Vkhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะ   ศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

เที่ยง           

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             

หลังอาหารนำท่านชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิชี่ (Old town of Tbilisi) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนสีสันสดใสสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป ซึ่งเป็นการผสมผสานของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย จึงเกิดเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบของประเทศจอร์เจีย นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เมเตคี (Metekhi church) โบสถ์อันเก่าแก่อายุราว 800 ปี ซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี จากนั้นนำทุกท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะ  การออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 จากนั้น นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า  ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ. 1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป

ค่ำ               

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ที่พัก ASTORIA HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า

วันที่ 3ทบิลิซี - ป้อมอนานูรี - คาซเบกี้

เช้า             

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาคอร์เคซัส ระหว่างการเดินทางนำท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม. ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้  เป็นป้อมปราการใน  ศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำขนานใหญ่จนกลายเป็นทะเลสาบอันสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา

เที่ยง           

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             

หลังมื้ออาหารนำท่านออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำอรักวี ผ่านเส้นทางจวารี พาส บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคาซสเบกี้ (Kazbegi) หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) โดยชื่อนี้ได้เปลี่ยนเมื่อปี ค.ศ.2006 แต่ผู้คนมักจะเรีย  กติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย

ค่ำ               

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

ที่พัก SNO INN KAZBEGI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - กูดาอูรี

เช้า             

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน นั่งรถจิ๊ปรถขับเคลื่อน 4 ล้อขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) เพื่อชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Sameba Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของ  โบสถ์ศักดิ์แห่งนี้ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด) อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง           

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial  of Friendship) อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตั้งอยู่บน Devil’s Valley ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองกูดาอูริและเส้นทางจวารี พาส (Jvari Pass) อนุสรณ์สถานแห่งนี้นั้นเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม    ได้เวลาอันสำควรนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองกูดาอูริ (Gudauri) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร

ค่ำ               

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ที่พัก GUDAURI หรือเทียบเท่า

วันที่ 5กูดาอูรี - มิทสเคด้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี - บอร์โจมี

เช้า             

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคด้า (Miskheta) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุ กว่า 3,000 ปี ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมือง หลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปีค.ศ.500 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า Historical Monument Of Mtskheta เป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site เมื่อปี ค.ศ.1994 จากนั้นนำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง “เสา” และ Tskhoveli หมายถึง “ชีวิต” เรียกง่ายๆ รวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย  ได้เวลาอันสมควรนำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Mnastery) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจอร์เจียสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า อารามแห่งไม้กางเขน Monastery Of The Cross ภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง สันนิษฐานว่าเป็นไม้กางเขนแห่งคริสต์ศาสนาอันแรกของจอร์เจีย มีตำนานเล่าว่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 นักบุญนีโน่ Saint Nino ผู้เผยแผ่ศาสนาหญิงจากคัปปาโดเกีย ดินแดนในยุคโบราณตั้งอยู่ในภาคกลางของคาบสมุทรอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน เป็นผู้นำคริสตศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในจอร์เจียเป็นครั้งแรก และเป็นผู้สร้างไม้กางเขน 

เที่ยง           

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เป็นเมืองตากอากาศในจอร์เจียตอนใต้ที่มีประชากร 10,546 คนเป็นหนึ่งในเขตของภูมิภาค Samtskhe-Javakheti และตั้งอยู่ใน  หุบเขา Borjomi ที่งดงามด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ Borjomi-Kharagauli เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมน้ำแร่และเป็นที่ตั้งของวังฤดูร้อน Romanov นอกจากนี้ยังเป็นเมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดมาตั้งแต่อยู่ในการปกครองของโซเวียต  นำท่านเที่ยวชมเมือง บอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี Bakuriani Mountain และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ นำท่านเดินชม สวนบอร์โจมี (Borjomi City Park) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงาม

ค่ำ               

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พัก BORJOMI PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6คูไทซี - ย่านเมืองเก่า - น้ำพุโคชิส - บาทูมิ

เช้า             

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาตามนัดหมายนำท่าน เดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต ด้วยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนแหล่งที่มีดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแกการเพาะปลูกจึงถือได้ว่าเป็นเมืองการเกษตรที่สำคัญของจอร์เจีย จากนั้นนำท่านแวะชมความสวยงามของ น้ำพุโคชิส (Colchis Fountain) เป็นน้ำพุแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองคูไทซี ตั้งอยู่ที่จตุรัสกลางเมืองเก่า พึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2012 นอกจากหน้าตาที่ดูสวยงามแปลกตาแล้ว น้ำพุนี้มีคอนเซ็ปต์คือการเอาเครื่องประดับโบราณของชาวโคลเชียน ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประมาณ 30 ชิ้น มาขยายแบบแล้วดีไซน์เป็นน้ำพุ อย่างตัวคู่ที่อยู่บนสุดเป็นต่างหูรูปม้าที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ภัตตาคาร

เที่ยง           

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ  (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่ติดทะเลดำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตัวเมืองเก่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต  อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

ค่ำ               

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พัก BATUMI หรือเทียบเท่า

วันที่ 7บาทูมิ - ล่องเรือทะเลดำ - รูปปั้นอาลีและนีโน่ - จัตุรัสปิอาซซ่า - ย่านเมืองเก่าบาทูมิ - สนามบินบาทูมิ

เช้า             

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็น สีดำ อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 45 นาที)  
ได้เวลาอันสมควรนำท่านถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculpture) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุก ๆ 10 นาที (เริ่มตั้งแต่ 19.00น.) จุดประสงค์ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจาน  

เที่ยง           

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ The Boulvard เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดำ และเต็มไปด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย ให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายและถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินชม จัตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจัตุรัสสําคัญของเมืองบาทูมิซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรม  มากมายใกล้ริมอ่าวทะเลดํา  โดยสถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีชมงานภาพโมเสกและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจัตุรัส  นําท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าใน ย่าน Old Town และ Batumi สร้าง ขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์ สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางจาก สนามบินบาทูมิ

20.25 น.       

ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 393ä บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

21.30 น.      

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาร์เติร์ก-อิสตันบูล แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ

วันที่ 8 อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ)

01.55 น.       

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TK 068  ä บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ พร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ เพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่งรับชมโปรแกรมความบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นานาชาติ เพลงสากล สารคดี ช่องกีฬา รวมถึงการ์ตูนสำหรับคุณหนูๆ

 15.00 น.           

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม