อินเดีย แคชเมีย ทัชมาฮาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
สอบถามเพิ่มเติม/เบอร์โทรศัพท์*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

1291

มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม?

ทีมงานวาริต้า ทราเวล คอยให้คำแนะนำทุกคำถาม โทรเลย เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 น.-17.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.

02-1024241-2

contact@varitatravel.com

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

➡ 7 วัน 5 คืน

มีคนกล่าวไว้ว่า .. “ถ้าใครที่ได้ไปเยือนแคชเมียร์แล้ว ชีวิตจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนไปแคชเมียร์ และหลังจากไปเยือนแคชเมียร์มาแล้ว เนื่องจากแคชเมียร์เป็นดินแดนที่เมื่อไปเยือนแล้ว ยากที่จะลืม” ซึ่งหากจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้เกินจริงเลย เพราะด้วยมนต์เสน่ห์ของความงาม ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ยิ่งเป็นสิ่งเติมเต็มให้คำกล่าวนี้เป็นจริงยิ่งขึ้น

ทัชมาฮาล 
สุสานแห่งจักรพรรดิอักบาร์ม 
India Gate 
HOUSE BOAT
กุลมาร์ก 
เคเบิลคาร์
สวนชาลิมาร์
สวนนิชาน 
สวนอินธิราคานที ปาร์ค
ตลาดกลางคืนศรีนาคา
ทะเลสาบดาล
ล่องเรือซิกคารา

 

สายการบิน

สายการบินแอร์อินเดีย (Air India) สายการบินประจำชาติพร้อมสะสมไมล์ และอีกหลากหลายความบันเทิงตลอดการเดินทาง

โรงแรม

มาตรฐานระดับสากล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

พาหนะ

รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

ทัวร์

รายการทัวร์จัดให้แบบสบายไม่เหนื่อย

หัวหน้าทัวร์

นำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
ช่วงเวลาเดินทาง
12-18 ต.ค. 62 39,900
19-25 ต.ค. 62 39,900
16-22 พ.ย. 62 39,900
5-11 ธ.ค. 62 39,900
11-17 ม.ค. 63 39,900
8-14 ก.พ. 63 39,900
รูปภาพ
รายละเอียด

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) - เมืองเดลลี - อัครา

06.00 น.
– พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 บริเวณแถว  D เคาน์เตอร์สายการบินแอร์อินเดีย (AI) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระแด่ท่าน

08.50 น.
– เหินฟ้าสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI333 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.05 น.
– คณะเดินทางถึง เมืองเดลลี  เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังเคยเป็นศูนย์กลางของอำนาจการปกครองของอินเดียมาหลายพันปี ทั้งจากผู้ครองนครที่เป็นสุลต่าน มุสลิม กษัตริย์ฮินดู และจักรพรรดิโมกุล อันเป็นช่วงของการแพร่ขยายอิทธิพลและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม และศาสนาอิสลาม ซึ่งส่งผลให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่ยาวนานหลายยุคหลายสมัย

เที่ยง         
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางจากเดลลีสู่ เมืองอัครา โดยใช้ทางด่วนพิเศษซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือน พ.ค. ปี 2555 ใช้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสู่เมืองอัครา สถานที่ตั้งของทัชมาฮาลอันโด่งดัง  ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพชนบทของชาวอินเดีย สัมผัสความเป็นอยู่บ้านเรือนท้องนาหรือแปลงเกษตรต่าง ๆ โดยดินแดนบริเวณนี้ถือได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของอาณาจักรต่าง ๆ ที่อยู่ในอินเดียมานับพันปี โดยเฉพาะราชวงศ์โมกุล จึงมีผู้คนอาศัยอยู่เป็น จำนวนมาก

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

                
– พัก  THE FERN (HOWARD PLAZA)  HOTEL หรือเทียบเท่า

อัครา - ทัชมาฮาล - สุสานแห่งจักรพรรดิอักบาร์ม - อัคราฟอร์ด - เมืองเดลลี

เช้า
– บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปบริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมนา อันเป็นที่ตั้งของ ทัชมาฮาล หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและหินทรายสีแดงประดับประดาด้วยรัตนชาติ หินมีค่าหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอัน

 

ยิ่งใหญ่ของ พระเจ้าซาร์จาฮาน ต่อพระมเหสี มุมตัสมาฮาล ที่สวรรคต เนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่ 14ภายในทัชมาฮาลนั้น เป็นที่เก็บพระศพของพระมเหสีมุมตัสมาฮาล และกษัตริย์ ซาร์จาฮาน ท่านจะตะลึงกับความสวยงาม ความละเมียดละไม บรรจงสร้าง ประดับตกแต่งด้วยงานฝีมือที่ละเอียด แบบหาชมที่ไหนไม่ได้ เชิญท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของทัชมาฮาล และสวนโดยรอบในมุมต่าง ๆ ที่สวยงาม  ได้เวลาอันสมควรนำท่านชม  ซิกานดา หรือ สุสานแห่งจักรพรรดิอักบาร์ม  ที่ซึ่งพระองค์ได้สร้างขึ้นเองด้วยหินทรายสีแดง เพื่อเป็นที่บรรจุศพของพระองค์ บนยอดสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว  จากนั้นนำท่านเดินทางไปเข้าชมป้อมปราการประจำเมือง อัคราฟอร์ด  เป็นป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่  ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคสมัยของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบ จุดเด่นของอัคราฟอร์ดคือ ชาฮังคี มาฮาล  อาคารสีแดงจากหินทรายซึ่งจักรพรรดิอัคบาร์ สร้างประทานให้แก่มเหสีฮินดู  จอร์ฮาบาย  ชมห้องโถงใหญ่ที่สวยงาม, กาซ มาฮาล  และ Palace of  mirrors. พอร์มารค์ มัสยิดสีขาวสะอาด และ นักร่ามัสยิด สถานที่โอรส คุมขัง กษัตริย์ซาร์จาฮาน  ผู้สร้างทัชมาฮาล และเป็นจุดที่พระองค์ทรงใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตมองผ่านแม่น้ำยมนา ไปเห็นทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์  จากนั้นให้ท่านมีเวลาเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามกันตามอัธยาศัย

เที่ยง
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเดลลี  เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังเคยเป็นศูนย์กลางของอำนาจการปกครองของอินเดียมาหลายพันปี ทั้งจากผู้ครองนครที่เป็นสุลต่าน มุสลิม กษัตริย์ฮินดู และจักรพรรดิโมกุล อันเป็นช่วงของการแพร่ขยายอิทธิพลและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม และศาสนาอิสลาม ซึ่งส่งผลให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่ยาวนานหลายยุคหลายสมัย

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
– พัก  ITC WELCOM HOTEL หรือเทียบเท่า

เดลลี – India Gate – ศรีนาคา – HOUSE BOAT

เช้า           
– บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ India Gate หรือประตูเมืองอินเดีย สิ่งก่อสร้างที่มีรูปแบบและลักษณะคล้ายคลึงประตูชัยของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นประตูทรงโค้งที่มีความสูงถึง 42.35 เมตร โดยเซอร์เอ็ดเวิร์ด ลูตเยนส์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าทหารอินเดียและอังกฤษจำนวนมากมายที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามอัฟกัน แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1931 โดยใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นหินทรายแดง ส่วนตรงกลางประตูนั้นมีกระถางหินทรายแดงขนาดใหญ่ซึ่งถูกจุดไฟให้ลุกโชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนกระทั่งปัจจุบันจากนั้นให้ท่านมีเวลาเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามกันตามอัธยาศัย  นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่แคชเมียร์

10.15 น.
– ออกเดินทางสู่เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจัมมู โดยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI825

11.45 น.
– คณะถึงสนามบินศรีนาคาหลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– จากนั้นนำท่านที่พักจากนั้นนำท่านรับสัมภาระไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถคอยต้อนรับท่าน (โดยการเดินทางท่องเที่ยวในแคว้นแคชเมียร์ต้องใช้รถจิ๊ปขับเคลื่อนสี่ล้อเพราะถนนบางช่วงต้องขึ้นเขาและผ่านเส้นทางสายชนบทซึ่งคณะของเราจะนั่งคันละ 4 ท่าน)

 

ค่ำ          
– บริการอาหารค่ำ  พักผ่อนตาม อิสระพักผ่อนกับบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ  HOUSE BOAT ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในสมัยที่ดินแดนแถบนี้ ยังมีอังกฤษเป็นเจ้าประเทศอาณานิคมอยู่ แต่ชาวอังกฤษเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดิน พวกเขาจึงได้สร้างเรือเอาไว้เป็นที่พักอาศัยแทน เมื่อได้รับเอกราชแล้ว เรือเหล่านี้ก็ถูกแปรสภาพมาเป็นโรงแรม และบ้านพัก ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังแคชเมียร์จนถึงทุกวันนี้

– พัก  HOUSE BOAT  หรือเทียบเท่า

ศรีนาคา – กุลมาร์ก – เคเบิลคาร์ – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาน

เช้า           
– บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค สถานที่พักตากอากาศอันสุดแสนโรแมนติค ระหว่างทางนำท่านลัดเลาะภูเขาและป่าสนโบราณอายุนับร้อยปีสลับกับต้นเม  เปิ้ลขนาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของเส้นทางสู่กุลมาร์ค โดยกุลมาร์คมีชื่อเดิมเรียกว่า เการิมาร์ค ตั้งโดย สุลต่านยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับพักผ่อนของผู้ครองแคว้นแคชเมียร์มาตั้งแต่สมัยโบราณ นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า เฟส 1 สู่ยอดเขากุลมาร์ค  เมื่อเดินทางถึงสถานีกระเช้าบนยอดเขากุลมาร์ค ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงาม ของทิวทัศน์เขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว และในบางช่วงยังมีทะเลหมอกกว้างไกลสุดสายตา วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส อิสระให้ท่านถ่ายภาพหรือใช้บริการกิจกรรมต่างตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเล่นสกี,เล่นลากเลื่อนหิมะ หรือนั่งกระเช้าสู่เฟสที่ 2 สูช่องเขาคาราโครัม Karakorum Pass โดยค่าบริการเหล่านี้ไม่รวมในค่าทัวร์) ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขาจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองศรีนาคา

เที่ยง       
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– นำท่านชมสวนชาลิมาร์ (MUCHAL GARDEN SHALIMA) หรือ สวนแห่งความรัก ถูกสร้างขึ้นโดย พระเจ้า ชาห์ฮังคี แห่ง ราชวงศ์โมกุล ในปี พ.ศ. 2159 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับพระนาง นูชาฮัล มเหสีอันเป็นที่รัก อีกทั้งสวนแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จประทับในช่วงฤดูร้อนของพระ

             เจ้าชาห์ฮังคี รวมทั้งกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีตด้วย โดยเฉพาะพระเจ้าซาร์เจฮาน ที่ยามสิ้นสงครามแล้วจะเสด็จมาประพาสน์เพื่อหาความสำราญกับนางอันเป็นที่รักพระนางมุมตัสมาฮาล และพระเจ้าซาร์เจฮาน ยังนำเอาสวนแห่งนี้เป็นต้นแบบในการสร้างทัชมาฮาลอันโด่งดังอีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้เดินชมภายในสวนที่ได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวอาทะ ดอกทิวลิป ดอกกุหลาบ นอกจากนี้ยังมีแนวกำแพงที่ปลูกด้วยดอกชบาหลากสีสัน โดยสวนชาลิมาร์ มีขนาดกว้าง 539 เมตร ยาว 182 เมตร ภายในสวนมีบันไดทอดผ่านไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งขอ  งน้ำพุที่เกิดจากแรงดันน้ำธรรมชาติที่ไหลลงมาจากภูเขา  ได้เวลาอันสมควรนำท่าน ชมสวนนิชาร์ต (MUCHAL GARDEN NISHAT) สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในราชวงค์โมกุลได้รับฉายาว่า “สวนสวรรค์แห่งดอกไม้” สวนนี้สร้างโดย จักรพรรดิอักบาร์ ทรงครองแคชเมียร์ปี พ.ศ. 2128 ทรงครองเมืองและสร้างสวนนี้โดยช่างฝีมือดี มีทั้งน้ำพุ สระน้ำและลำธารอยู่ภายใน  มีน้ำพุและมีทัศนียภาพระหว่างทะเลสาบดาลและเทือกเขาซาร์วัน เป็นต้นแบบในการสร้างสวนน้ำพุจำลองในราชวังของราชวงศ์โมกุลที่มี และในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.จะประดับด้วยทุ่งทิวลิปและดอกไม้นานาชนิดเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก

ค่ำ          
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก  พักผ่อนตามอิสระพักผ่อนกับบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติค
– พัก  HOUSE BOAT  หรือเทียบเท่า

ศรีนาคา – โซนามาร์ก – กลาเซียร์ – ศรีนาคา – สวนอินธิราคานที ปาร์ค – ตลาดกลางคืนศรีนาคา

เช้า         
– บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

                 หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง โซนามาร์ค (ระยะทาง 80  กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3  ชั่วโมง) คำว่า “โซน่า” แปลว่าทอง “มาร์ต” แปลว่าเส้นทาง…ในเส้นทางนี้ในอดีตเป็นเส้นทาง  ค้าขายในตำนานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม เนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้ง  มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เที่ยง       
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– นำท่านสู่จุดชมวิวกราเซียร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่อายุนับพันปี สูงจากระดับน้ำทะเล 2,743 เมตร มีความยาวกินพื้นที่ภูเขาถึงสามลูกน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็งทำให้เกิดลำธารเล็ก ๆ หลายสาย ทำให้บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นสนขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี  นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิปซีที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์อยู่เป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านชมบ้านของชาวยิปซีที่สร้างด้วยดินและไม้สนขนาดใหญ่ สัมผัสวิถี  ชีวิตของขาวยิปซีที่มีชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติเป็น  จากนั้นให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามกันตามอัธยาศัย หรือเลือกขี่ม้าเข้าไปชมธารน้ำแข็งแบบใกล้ชิด ( ไม่รวมค่าบริการขี่ม้าประมาณ 500 – 600 รูปี) หรือหากท่านไหนไม่ต้องการขี่ม้าบริเวณโรงแรมยังมีร้านน้ำชาเล็ก ๆ บรรยากาศดีให้ท่านได้นั่งจิบชาพร้อมชมบรรยากาศหรือเลือกซื้อของผากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา จากนั้นนำท่านชมความงดงามของทุ่งทิวลิปที่สวนอินธิราคานที ปาร์ค ประดับตกแต่งด้วยดอกทิปลิปมากมายหลายสายพันธ์สีสันหลากหลายเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศภายในตลาดของเมืองศรีนาคา

ค่ำ          
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก  พักผ่อนตามอิสระพักผ่อนกับบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติค
– พัก  HOUSE BOAT  หรือเทียบเท่า

ทะเลสาบดาล – ล่องเรือซิกคารา – ศรีนาคา – เดลลี – กรุงเทพฯ

เช้า           
– บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางกลับสู่ ทะเลสาบดาล (DAL LAKE) ทะเลสาบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประพาสน์ ของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรัก Taj Mahal มาพักผ่อนกับคนที่เป็นที่รักพระนางมุมตัส มาฮาล ปัจจุบันเมืองศรีนาคาเปรียบเสมือนเป็  นสวรรค์บนดินสำหรับคู่ฮันนีมูน หรือท่านที่รักธรรมชาติใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปสัมผัสแม้เพียงครั้งหนึ่งในชีวิต นำท่านล่องเรือซิกคารา SHIKARA ชมชีวิตชาวน้ำ พืชดอกไม้น้ำ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงิน ทะเลสาบอันแสนสวยงามท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่มีความผูกพันธ์กับทะเลสาบแห่งนี้อย่างใกล้ชิด

เที่ยง       
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองศรีนาคาร์

14.15 น.
– ออกเดินทางจากสนามบินเมืองศรีนาคา โดยสายการแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI822

17.15 น.
– คณะถึงสนามบินเดลลี  หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านสู่ภัตตาคาร

ค่ำ
– บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.30 น.
– คณะอำลากรุงเดลี ออกเดินทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน AI331

เมืองเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ

05.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจมิรู้ลืม

Scroll Up