เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
สอบถามเพิ่มเติม/เบอร์โทรศัพท์*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

901

มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม?

ทีมงานวาริต้า ทราเวล คอยให้คำแนะนำทุกคำถาม โทรเลย เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 น.-17.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.

02-1024241-2

contact@varitatravel.com

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– เซี่ยงไฮ้
– สะพานข้ามอ่าวหังโจว
– วัด XUEDOU
– วัดเจ้าแม่กวนอิมหนานไห่
– เจ้าแม่กวนอิมหนานไห่
– วัดผู่จี้
– หมู่บ้านใบชา
– สตาร์บัคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
– ล่องเรือทะเลสาบซีหู
– หอไข่มุกแห่งบูรพา
– อุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงฝู่
– หาดว่ายทาน

สายการบิน

สายการบินไทย TG ทุกที่นั่งมีจอทีวีส่วนตัว น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม

โรงแรม

มาตรฐานระดับ 4* พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เมนูพิเศษ

ภัตตาคารโกลเด้นจากัวร์ ,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้มองโกล, หมูตงโพโร่, ไก่ขอทาน,ซี่โครงหมูอู๋ซี,เสี่ยวหลงเปา

รายการพิเศษ

โชว์เมืองจำลองซ่ง ล่องเรือทะเลสาบซีหู

ชอปปิ้ง

ถนนนานกิง ,ร้านไข่มุก, ร้านยาบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านผ้าไหมจีน
ช่วงเวลาเดินทาง
21 – 26 ก.พ. 63 26,900
 6 – 11 มี.ค. 63 26,900
27 – 1 เม.ย. 63 27,900
3 – 8 เม.ย. 63 27,900
10 – 15 เม.ย. 63 31,900
17 – 22 เม.ย. 63
29,900
รูปภาพ
รายละเอียด

กรุงเทพ ( สุวรรณภูมิ ) - เซี่ยงไฮ้

22.00 น.
– คณะพร้อมกันที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 2 – 3 บริเวณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย TG โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับท่าน

กรุงเทพ - เซี่ยงไฮ้ - สะพานข้ามอ่าวหางโจว - หนิงโป - วัด XUEDOU - โจวซาน

00.10  น.   
– นำท่านเหิรฟ้าสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่  TG 662 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

06.25  น.    
– คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง  ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ ผู่ตง ในเขตเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประตูหลักสู่ประเทศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

หลังมื้ออาหาร นำท่านเดินทางสู่ หนิงโป โดยนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานอ่าวหางโจว ที่เรียกว่า หางโจววานต้าเฉียว ความยาว 36 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมเมืองเจียซิ่งกับเมืองหนิงโปของมณฑลเจ้อเจียงทางจีนตะวันออก และเคยเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– นำท่านเดินทางสู่ วัด XUEDOU อารามที่ก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์จินถังและซ่งและอยู่ในช่วงสำคัญในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนามานานกว่า 1,700 ปี  ปัจจุบันได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงแห่งที่ห้าของพระพุทธศาสนา คือจัตุรัส Maitreya Daoist และเป็นสถานที่สำหรับนั่งสมาธิ นอกจากทำสมาธิท่านยังสามารถปีนภูเขา xuedou และเพลิดเพลินกับเนินเขาอันเขียวชอุ่ม ที่ซึ่งตั้งอยู่ในทิวทัศน์ที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะโจวซาน

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
– พัก  CHANGZHENG SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า ****

โจวซาน - เกาะผู่ถัวซาน - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง - วัดเจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ - วัดผู่จี้ - หนิงโป

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่บริเวณ ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะโจวซาน เพื่อเดินทางสู่ เกาะผู่โถวซาน ทางเรือ (ใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ 15 นาที) เป็นเกาะ 1 ในจำนวน 670 เกาะ น้อยใหญ่ของหมู่เกาะตานซาน มณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งถือเป็นเกาะพุทธคีรี 1 ใน 4 แห่งของเมืองจีน นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่จี้ ซึ่งวัดแห่งแรกมีชื่อเสียงมากที่สุดในเกาะผู่โถวซานสักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุดกินเนื้อที่ประมาณ 37,019 ตารางเมตร วิหารต้าเยวียนทงเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของวัดมีความยาว 47 เมตรลึก 29 เมตร และสูง 21 เมตร จะแตกต่างจากวัดพุทธทั่วไป เนื่องจากมีองค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระประธานสูง 8.8 เมตร  นำท่านสู่ วัดไผ่สีม่วง วัดที่มีต้นไม้ไผ่เป็นสีม่วง ซึ่งโดยปกติไผ่ที่เราเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีเขียว

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– จากนั้นเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป เป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเล เป็นที่ประดิษฐาน องค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้ ทาทับด้วยสีทอง เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์แรกของเกาะผู่โถวซาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 916 ตรงกับสมัยราชวงศ์ถัง เป็นยุคเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศจีน เล่ากันว่าหลวงพ่อฮุ่ยเอ้อซึ่งเป็นพระภิกษุจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาศึกษาธรรมในจีนเป็นครั้งที่สาม ได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมจากอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซี เพื่อนำกลับไปยังประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ผ่านเกาะผู่โถวซานได้เกิดพายุฝน ได้อาศัยบริเวณสวนไผ่ม่วงนี้ เป็นที่หลบฝนอยู่เป็นเวลานานเข้าใจว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมไม่รับเชิญไปญี่ปุ่นดังนั้นจึงร่วมกับชาวพื้นเมืองสร้างศาลเล็กๆ ไว้ในบริเวณดังกล่าว พร้อมตั้งชื่อศาลแห่งนี้ว่า “วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป” บริเวณนี้สามารถชมถ้ำเฉาหยินต้ง ซึ่งเป็นสถานที่ปรากฏตัวของเจ้าแม่กวนอิมและหลักศิลาจารึก เตือนว่า “ห้ามตามไปและห้ามจุดตะเกียงนิ้ว”พร้อมทั้งสามารถชมพระนอนในทะเล จากนั้นนำท่านสักการะ พระโพธิ์สัตว์กวนอิม (หนานไห่กวนอิม) องค์ใหญ่และงดงามที่สุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเล อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู่ถ่อซานให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโจวซาน นำท่านกลับสู่ที่พักเมืองหนิงโป

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
– พัก  JIALE HOTEL หรือเทียบเท่า ****

หนิงโป - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - โชว์เมืองจำลองซ่ง

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่  หังโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน โดยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2,100 ปี สมัยราชวงศ์สุย (ค.ศ.581-618) จากคำสั่งขุดคลองต้ายุ่นเหอ (Grand Canal) ขององค์ฮ่องเต้สุยหยางตี้ รัชกาลที่ 2 ของราชวงศ์สุย เพื่อเชื่อมดินแดนทางเหนือกับทางใต้จากปักกิ่งมายังหังโจว

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบซีหู เป็นทะเลสาบที่ทิวทัศน์สวยงามเป็นที่ติดตาต้องใจของนักท่องเที่ยวทั้งจีนและต่างประเทศมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อทศวรรษ 1300 นำท่านชมความสวยงามบนเขื่อนดิน ชมดอกไม้หลากสีและต้นไม้สีเขียว โดยรอบบริเวณมองแสงสะท้อนของน้ำในทะเลสาบและภูเขาที่ห่างไกลออกไป ทะเลสาบซีหูมีทิวทัศน์สวยงามตลอดปี จากนั้นนำท่านสู่ ไร่ชาเขียว ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และชิมชาเขียว หลงจิ่ง  ต้นตำหรับ ถึงขนาดมีคนกล่าวว่าจิบชาหลงจิ่ง 1 จอกปากจะหอมตลอดวัน  ได้เวลาอันสมควร นำท่านชม การแสดงโชว์เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง ที่มีความสวยงามตระการตาพร้อมชมการแสดงประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิติของชาวซ่ง ในสมัยโบราณ

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
– พัก  GARDEN HOTEL HANGZHOU หรือเทียบเท่า ****

เซี่ยงไฮ้ - หมู่บ้านผ้าไหมถงเซียง- ร้านยาบัวหิมะ - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในจีน - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ถนนนานกิง

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย นำท่าน ชมหมู่บ้านแห่งไหมจีนถงเซียง จากนั้น นำท่านเข้าชม ร้านผ้าไหม เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝาก  นำท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถั่งหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านการรักษาแผลไฟไหม้ ผุพองและแมลงกัดต่อย เป็นสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านชม ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตาร์บัคส์สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ในส่วนเบเกอรีที่ใช้ชื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับร้านเบเกอรีชื่อดังจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชีย

เที่ยง
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– จากนั้นนำท่านสู่ “โอเรียนทัลเพิร์ล” หอคอยไข่มุกแห่งบูรพาซึ่งหอทีวีและวิทยุแห่งนี้เป็นเสมือนไข่มุกตะวันออก ได้รับการออกแบบให้สวยงามแปลกตาเหนือใคร มีความสูงถึง 468 เมตร จากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ความยาว 720 เมตรภายในมีการแสดงเสียงสีเสียงสร้างความสวยงามตระการมาก อุโมงค์แห่งนี้นอกจากใช้ในการคมนาคมระหว่างสองฝั่งแม่น้ำหวงผู่แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย  จากนั้นนำท่านสู่ “ เดอะ บันด์ ” สัญลักษณ์เซี่ยงไฮ้   ยุคเก่า เดอะ บันด์ของเซี่ยงไฮ้ คือ ย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1 กิโลเมตรครึ่ง เลาะไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานคร แถวนี้เคยเป็นที่ตั้งของตึกที่ทำการบริษัทใหญ่ๆ ธนาคารชั้นนำ และสถานกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลก ให้ท่านได้ชมความงามของนครเซี่ยงไฮ้ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งจะอยู่ด้านล่างตรงฐานของหอไข่มุก ชมประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ประวัติศาสตร์ ของนครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่น เรื่อยมาจนถึงยุคเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ บอกเล่าเรื่องราวผ่านหุ่นขี้ผึ้งที่มีขนาดเหมือนจริง   ได้เวลานำท่านช็อปปิ้ง ถนนนานกิง เป็นถนนคนเดินที่มีการซื้อขายกันคึกคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี กินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ  “เดอะ บันด์” ไปจนถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้า  แบรนด์เนมจากทั่วโลก ช่วงเทศกาลสำคัญๆอย่างปีใหม่, ตรุษจีน และคริสต์มาสชาวเซี่ยงไฮ้และนักท่องเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันต์บนถนนสายนี้ พื้นที่ด้านตะวันออกของนานจิงอนุรักษ์เป็นถนนคนเดิน ถือเป็นอีกย่านที่น่าเดินน่าช็อปที่สุดในเซี่ยงไฮ้ เพราะมีร้านจีนๆซุกซ่อนอยู่สลับกับห้างหรูตลอดสองข้างทาง

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
– พัก  GOLDEN RICH HOTELหรือเทียบเท่า ****

ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - กรุงเทพ ฯ

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองและเพชร เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครองให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นเครื่องประดับนำโชคตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
– นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง เพื่อทำการเชคอิน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

17.25 น.
– คณะอำลาเมืองเซี่ยงไฮ้เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665

21.15 น.
– คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

Scroll Up