เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
สอบถามเพิ่มเติม/เบอร์โทรศัพท์*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

951

มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม?

ทีมงานวาริต้า ทราเวล คอยให้คำแนะนำทุกคำถาม โทรเลย เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 น.-17.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.

02-1024241-2

contact@varitatravel.com

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– หมู่บ้านโบราณริมน้ำโจวจวง
– ล่องเรือทะเลสาบซีหู
– ไร่ชาเขียว
– ชมโชว์ราชวงศ์ซ่ง
– พระใหญ่หลิงซาน
– สตาร์บัคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
– วัดพระหยกขาว
– หอไข่มุกแห่งบูรพา
– อุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงฝู่
– หาดว่ายทาน

สายการบิน

สายการบินไทย TG ทุกที่นั่งมีจอทีวีส่วนตัว น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม

โรงแรม

มาตรฐานระดับ 4* พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เมนูพิเศษ

ภัตตาคารโกลเด้นจากัวร์ ,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้มองโกล, หมูตงโพโร่, ไก่ขอทาน,ซี่โครงหมูอู๋ซี,เสี่ยวหลงเปา

รายการพิเศษ

โชว์เมืองจำลองซ่ง ล่องเรือทะเลสาบซีหู ล่องเรืออู๋ซี

ชอปปิ้ง

ถนนนานกิง ,ร้านไข่มุก, ร้านยาบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านผ้าไหมจีน
ช่วงเวลาเดินทาง
21 – 26 ก.พ. 63 24,900
 6 – 11 มี.ค. 63 24,900
27 – 1 เม.ย. 63 26,900
3 – 8 เม.ย. 63 26,900
10 – 15 เม.ย. 63 29,900
17 – 22 เม.ย. 63
29,900
รูปภาพ
รายละเอียด

กรุงเทพ ( สุวรรณภูมิ ) - เซี่ยงไฮ้

22.00 น.
– คณะพร้อมกันที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 2 – 3 บริเวณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย TG โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับท่าน

กรุงเทพ - เซี่ยงไฮ้ - หมู่บ้านริมน้ำโจวจวง - อู๋ซี - วัดหลิงซาน - ศาลาฝานกง

00.10  น.    
นำท่านเหิรฟ้าสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่  TG 662 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

06.25  น.    
– คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง  ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ ผู่ตง ในเขตเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประตูหลักสู่ประเทศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ โจวจวง (Zhouzhuang) เป็นเมืองเล็กๆ ในมณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซูโจวประมาณ 30 กว่ากิโลเมตร และอยู่ห่างจากมหานครเซี่ยงไฮ้ราว 2 ชั่วโมง นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณริมน้ำโจวจวง ซึ่งมีทะเลสาปเติงหู ไป๋ย่านหู เตี้ยนซานหู หนานหูตลอดจน แม่น้ำลำธารทั้งใหญ่และเล็กกว่า 30 สาย บ้านเรือนทั้งหมู่บ้านสร้างขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำ ต่างก็เป็นบ้านใหญ่ ๆ ที่มีทำนองการก่อสร้างสมัยโบราณ ทั้งเงียบทั้งสะอาดมาก  เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงร้อยละ 60 ขึ้นไป หมู่บ้านที่มีพื้นที่เพียง 0.4 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้มีบ้านแบบโบราณร่วม 100 แห่งและหอโค้งอิฐแกะสลัก บนประตูใหญ่กว่า 60 หลัง ยังมีสะพานโบราณที่มีลักษณะพิเศษต่าง ๆ 14 สะพาน เป็นหมู่บ้านแบบฉบับทางใต้แม่น้ำแยงซีที่ว่าพร้อมด้วยสะพานเล็ก น้ำไหลและบ้านพัก ที่น่าอยู่ อิสระให้ท่านถ่ายภาพหรือเลือกที่จะช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี  เป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน              มีทะเลสาบไท่หูพาดผ่านแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ จึงถูกขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” นำท่านชมพุทธสถานใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเป็นที่ตั้งของวัดหลิงซาน วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระถังซำจั๋งว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ท่านมาใช้แปพระไตรปิฎกที่ท่านนำมาจากชมพูทวีปภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระใหญ่ หลิงซานต้าฝ๋อ สร้างแล้วเสร็จในปี 1996 องค์พระสร้างด้วยทองสำริดความสูง 88 เมตรมีน้ำหนักรวมทั้งหมด 700 ตัน โดยในการก่อสร้างนั้นได้มีการหล่อชิ้นส่วนทั้งหมด 88 ชิ้นที่เมืองนานกิงแล้วจึงนำมาประกอบขึ้นที่นี่ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีการแสดงน้ำพุประกอบแสง เสียง เป็นเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตอนประสูติ และภายในบริเวณเดียวกันยังมีระฆังสวดมนต์ตามความเชื่อของนิกายลามะไว้เป็นที่เคารพสักการะอีกด้วย จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของศาลาฝานกง  ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็นระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมและงดงามยิ่ง

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
– พัก  VEEGLE SINCERE HOTEL WUZI หรือเทียบเท่า ****

ร้านไข่มุก - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - โชว์เมืองจำลองซ่ง

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
– นำท่านชม ร้านไข่มุก ที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ท่านได้มีโอกาศเลือกซื้อตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านสู่  หังโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน โดยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2,100 ปี สมัยราชวงศ์สุย (ค.ศ.581-618) จากคำสั่งขุดคลองต้ายุ่นเหอ (Grand Canal) ขององค์ฮ่องเต้สุยหยางตี้ รัชกาลที่ 2 ของราชวงศ์สุย เพื่อเชื่อมดินแดนทางเหนือกับทางใต้จากปักกิ่งมายังหังโจว

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบซีหู เป็นทะเลสาบที่ทิวทัศน์สวยงามเป็นที่ติดตาต้องใจของนักท่องเที่ยวทั้งจีนและต่างประเทศมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อทศวรรษ 1300 นำท่านชมความสวยงามบนเขื่อนดิน ชมดอกไม้หลากสีและต้นไม้สีเขียว โดยรอบบริเวณมองแสงสะท้อนของน้ำในทะเลสาบและภูเขาที่ห่างไกลออกไป ทะเลสาบซีหูมีทิวทัศน์สวยงามตลอดปี จากนั้นนำท่านสู่ ไร่ชาเขียว ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และชิมชาเขียว หลงจิ่ง  ต้นตำหรับ ถึงขนาดมีคนกล่าวว่าจิบชาหลงจิ่ง 1 จอกปากจะหอมตลอดวัน  ได้เวลาอันสมควร นำท่านชม การแสดงโชว์เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง ที่มีความสวยงามตระการตาพร้อมชมการแสดงประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิติของชาวซ่ง ในสมัยโบราณ

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
– พัก  GARDEN HOTEL HANGZHOU หรือเทียบเท่า ****

หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหมจีน - ร้านสตาบัคที่ใหญ่สุดในจีน - ถนนนานกิง

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านชม ร้านผ้าไหมจีน ผ้าไหมมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนเมื่อกว่า 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยในตำนานเชื่อว่าจักรพรรดิเล่ยซู (Lei Zu) ของจีนเป็นผู้เริ่มพัฒนาผ้าไหม ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นจักรพรรดิจีนจะเก็บผ้าไหมไว้สำหรับให้เป็นของกำนัล กระทั่งผ้าไหมกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีน และถูกขนส่งแลกเปลี่ยนไปยังหลายประเทศในแถบเอเชีย ลวดลายและความเงางามของผ้าไหมทำให้ผู้คนต่างต้องการผ้าไหมเป็นอย่างมาก

เที่ยง
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– จากนั้นนำท่านชม ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตาร์บัคส์สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ในส่วนเบเกอรีที่ใช้ชื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับร้านเบเกอรีชื่อดังจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชียนำท่านสู่ถนนสายช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง เป็นถนนคนเดินที่มีการซื้อขายกันคึกคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี กินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ  “เดอะ บันด์” ไปจนถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้า  แบรนด์เนมจากทั่วโลก ช่วงเทศกาลสำคัญๆอย่างปีใหม่, ตรุษจีน และคริสต์มาสชาวเซี่ยงไฮ้และนักท่องเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันต์บนถนนสายนี้ พื้นที่ด้านตะวันออกของนานจิงอนุรักษ์เป็นถนนคนเดิน ถือเป็นอีกย่านที่น่าเดินน่าช็อปที่สุดในเซี่ยงไฮ้ เพราะมีร้านจีนๆซุกซ่อนอยู่สลับกับห้างหรูตลอดสองข้างทาง

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
– พัก GOLDEN RICH HOTELหรือเทียบเท่า****

ร้านยาบัวหิมะนวดฝ่าเท้า - วัดพระหยกขาว - หาดว่ายทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก - หุ่นขี้ผึ้ง - เฉินหวังเมี่ยว

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

– นำท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถั่งหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านการรักษาแผลไฟไหม้ ผุพองและแมลงกัดต่อย เป็นสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านชม วัดพระหยกขาว “อวี้ฝอซื่อ” ตั้งอยู่บนถนนอานหยวน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคลองซูโจว      เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว 2 องค์ ที่พระฮุ่ยเกินอัญเชิญมาจากประเทศพม่าเมือปี 1882 เดิมพระพุทธรูปทั้ง  สององค์ไม่ได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ หลังจากวัดเดิมเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เสียหายไปเกือบทั้งหมด จึงได้มีการย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้เมื่อปี 1918 นำท่านนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิสูง 2 เมตร พระพักต์เปี่ยมไปด้วยความเมตตาทั้งองค์  ประดับด้วยเพชร นิล จินดาน้ำหนักถึง 1,000 ก.ก. จากนั้นนำท่านนมัสการพระหยกปางไสย์ยาท    ซึ่งแกะสลักมาจากหยกขาวทั้งองค์ เก่าแก่ งดงามน่าเลื่อมใสยิ่งนัก

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– จากนั้นนำท่านสู่ “โอเรียนทัลเพิร์ล” หอคอยไข่มุกแห่งบูรพาซึ่งหอทีวีและวิทยุแห่งนี้เป็นเสมือนไข่มุกตะวันออก ได้รับการออกแบบให้สวยงามแปลกตาเหนือใคร มีความสูงถึง 468 เมตร จากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ความยาว 720 เมตรภายในมีการแสดงเสียงสีเสียงสร้างความสวยงามตระการมาก อุโมงค์แห่งนี้นอกจากใช้ในการคมนาคมระหว่างสองฝั่งแม่น้ำหวงผู่แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย  จากนั้นนำท่านสู่ “ เดอะ บันด์ ” สัญลักษณ์เซี่ยงไฮ้   ยุคเก่า เดอะ บันด์ของเซี่ยงไฮ้ คือ ย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1 กิโลเมตรครึ่ง เลาะไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานคร แถวนี้เคยเป็นที่ตั้งของตึกที่ทำการบริษัทใหญ่ๆ ธนาคารชั้นนำ และสถานกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลก ให้ท่านได้ชมความงามของนครเซี่ยงไฮ้ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งจะอยู่ด้านล่างตรงฐานของหอไข่มุก ชมประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ประวัติศาสตร์ ของนครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่น เรื่อยมาจนถึงยุคเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ บอกเล่าเรื่องราวผ่านหุ่นขี้ผึ้งที่มีขนาดเหมือนจริง นำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
– พัก GOLDEN RICH HOTELหรือเทียบเท่า****

ร้านหยก - ตลาดก๊อปปี้ เถาเบ๋า - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
– นำท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองและเพชร เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครองให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นเครื่องประดับนำโชคตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเช็คอินที่สนามบิน จากนั้นให้ท่านได้จุใจกับการซื้อสินค้าที่ ตลาดก๊อปปี้ เถาเบ๋า (Taobao) เป็นตลาดที่ขายของบนอาคารเหมือนPlatinum ประตูน้ำขายสินค้าก๊อปเกรดA,Bมีทั้งกระเป๋า,เสื้อผ้า, สินค้าแฟชั่นแม้กระทั่งของอิเล็คโทรนิคต่างๆมากมาย

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูสุกี้ HAIDILAO)

14.00 น.
– นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง เพื่อทำการเชคอิน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

17.25 น.
– คณะอำลาเมืองเซี่ยงไฮ้เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665

21.15 น.
– คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

Scroll Up