ทัวร์เสิ่นหยาง ต้าเหลียน ตานตง ทะเลแดง 6 วัน

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

517
Tour Details
  • สายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
Itinerary

Day 1กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.   

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านในเรื่องบัตรที่นั่งและการโหลดกระเป๋าสัมภาระ

Day 2เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังโบราณ - บ้านจอมพลจางเสวียเหลียน - ถนนราชวงศ์ชิง

01.55 น.  

นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) ด้วยเที่ยวบินที่ MU548/MU5601 (0155-0710/1020-1240) แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ เมืองเซี่ยงไฮ้

12.40.  

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เดิมคือศูนย์กลางการค้าของชนเผ่าเร่ร่อน เคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ต้าจิน แห่งเผ่าหม่านโจว(แมนจู) สมัยนั้นมีชื่อว่า โหมวเคอะตุน หรือ MUKDEN ตามภาษาอังกฤษ ช่วงเวลาสงครามโลก เสิ่นหยางถูกครอบครองโดยรัสเซีย, ญี่ปุ่น, พรรคก๊กมินตั๋ง และสุดท้ายคือพรรคคอมมิวนิสต์ฯ ปัจจุบันเป็นเมืองชุมทางการคมนาคมของเขตตะวันออกเฉียงเหนือและเมืองอุตสาหสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน นําท่านเที่ยวชมมรดกโลก พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้ เสิ่นหยางเป็นราชธานีประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น และได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คังซี, เฉียนหลง, เจียชิ่ง เมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ จากนั้นนําท่านเที่ยวชม บ้านพักนายพลจางเสวียเหลียง นายทหารคนสำคัญในสมัยก๊กมินตั๋ง สร้างขึ้นปี ค.ศ.1914 บนเนื้อที่ 36,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องต่างๆเป็นสิ่งก่อสร้างหมู่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นําท่านชม ถนนย้อนยุคราชวงศ์ชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยที่สำคัญบ้านเรือนต่าง ๆ เหมือนนําท่านกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว ชมร้านจําหน่ายรูปภาพที่ทำจากขนสัตว์ โดยเฉพาะขนนก จากนั้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

ค่ำ           

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน VIENNA HOTEL SHENYANG หรือเทียบเท่า****

Day 3เสิ่นหยาง - เปิ่นซี - ถ้ำน้ำเปิ่นซี - ใบไม้เปลี่ยนสีภูเขากวานเหมินซาน - เมืองตานตง

เช้า          

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเปิ่นซี  เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา นำท่านชมความงดงามของ ถ้ำน้ำเปิ่นซี ( เปิ่นซีสุ่ยต้ง ) มีจุดท่องเที่ยวกว่า 60 จุด แต่ละจุด ต่างมีรูปลักษณ์ ที่สวยงามแปลกตา การที่ล่องเรือชมทิวทัศน์สองข้างทางเปรียบเสมือนการท่องดินแดนแห่งสวรรค์ จึงเป็นร่ำลือในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนและต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง ถ้ำน้ำเปิ่นซี เกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกประมาณ 5 ล้าน  ปีก่อน  ถ้านี้มีความยาว 5,800 เมตร เปิดให้เที่ยวชม 2,800 ความงดงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติภายในถ้ำประกอบด้วย หินงอกหินย้อย ม่านหิน และหินเสา ที่มีรูปร่างสวยงามการตา ซึ่งมีการตั้งชื่อตามความละม้ายของผลงานธรรมชาติ เช่น น้ำตกต้อนรับแขก คลื่นทะเล โคมไฟวิเศษ เจดีย์ข้าวโพด ช้างหยก ภูเขาหิมะ นกยูง ฯลฯ นับร้อยจุด ในถ้ำยังมีส่วนที่เป็นทางเดินเท้า สามารถเดินชมความงามของถ้ำที่ยาวถึง 300 เมตร ชมเงาหินย้อยที่สะท้อนในสระน้ำบนพื้น เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก

เที่ยง        

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขากวานเหมินซาน ได้รับการขนานนามว่าภูเขาหวงซานแห่งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณภูเขากวานเหมินซาน มียอดเขาสองลูก ลูกหนึ่งใหญ่ ลูกหนึ่งเล็กลักษณะคล้ายประตูจึงได้ชื่อว่ากวานเหมินซานในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ( ปลายกันยายน – ตุลาคม ) ภายในหุบเขาจะเต็มไปด้วยใบไม้ที่เปลี่ยนใบเป็นสีแดง สีเหลือง น้ำในทะเลสาบใสสะท้อนเงาของภูเขาหลากสีสัน เป็นภาพที่งดงามเกินจินตนาการ โดยเฉพาะต้นเมเปิ้ลที่เปลี่ยนใบเป็นสีแดงเข้มเต็มทั้งต้น มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของทิวทัศใบไม้เปลี่ยนสีกันอย่างจุใจ จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองตานตง เมืองที่ตั้งอยู่ติดกับประเทศเกาหลีเหนือโดยมีเพียงแม่น้ำสายเดียวกั้นไว้เท่านั้น  

ค่ำ           

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน  DON DONG SUNNY RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า****

 

Day 4ล่องเรือแม่น้ำยาลู - สะพานมิตรภาพจีน-เกาหลีเหนือ - กำแพงเมืองจีนหู่ซาน - เมืองพานจิง

เช้า          

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำยาลู ชมทัศนียภาพบริเวณริมพรมแดนธรรมชาติกั้นเมืองตานตงของจีนกับเมืองซินอึยจูของเกาหลีเหนือมีสถานีรถไฟซินอึยจูเป็นสถานีสำคัญบนเส้นทางรถไฟสายพย็องอึยซึ่งสามารถเชื่อมต่อระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือ จากนั้นนำชม สะพานมิตรภาพจีน-เกาหลีเหนือ มีความยาว 940 เมตร และยังสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟสายแมนจูเรีย และทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียด้วย

เที่ยง        

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         

ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกนอกเมืองไปทางทิศเหนือ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีนหู่ซาน กำแพงเมืองจีนที่ตั้งอยู่บนเขาหู่ซาน หรือ เขาเสือ ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนจีนและเกาหลีเหนือ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1469 เป็นจุดเริ่มต้นของกำแพงเมืองจีนที่มีความยาวทั้งหมด 8851.8 กิโลเมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพของแผ่นดินเกาหลีเหนือได้อย่างใกล้ชิดได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองพานจิง เมืองแห่งการผลิตอุสาหกรรมน้ำมันปิโตรเคมีของจีนนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวเนื่องด้วยบริเวณชายทะเลของเมืองพานจิงจะมีหญ้าชนิดหนึ่งที่เติบโตได้ดีในน้ำเค็ม ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมต้นหญ้าจะมีสีเขียวแต่เมื่อได้รับความเค็มของน้ำทะเลจะทำให้ต้นหญ้า  กลายเป็นสีแดงในช่วงหน้าหนาว

ค่ำ           

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน TAIDAMEIJU HOTEL หรือเทียบเท่า****

 

Day 5เมืองพานจิง - หาดหญ้าแดง - CITY TOUR

เช้า          

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวหาดแดง เป็นสถานที่ชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมือง กินพื้นที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร ท่านจะได้ชมความงดงามของชายหาดที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าสีแดงจนดูคล้ายชายหาดตรงนี้เป็นสีแดงกว้างไกลสุดสายตา จากนั้นให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามไปตามสะพานเก้าโค้ง ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพแปลกตา พื้นน้ำสีแดงตัดกับท้องฟ้าสีสดใส

เที่ยง        

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         

จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าเหลียน นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสชิงไห่ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองต้าเหลียน นำท่านชม สวนหาดเสือ เป็นเขตทิวทัศน์ชายทะเล ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่ รวบรวมหินปะการัง กัลปังหาใหญ่ที่สุดในเอเชีย และยังเป็นแหล่ง  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีหินประหลาด  ชื่อ “ หินฮวากัง ” ได้แกะสลักเป็นรูปเสือซึ่งถือเป็นสิ่งของมงคลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองจีน เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าเหลียนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้มาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ต่อจากนั้นนําท่านช้อปปิ้งย่าน PEOPLE PLAZA แหล่งรวมสินค้านานาชนิด ที่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ           

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

                 ã พักค้างคืน TAIDAMEIJU HOTEL หรือเทียบเท่า****

 

Day 6เมืองต้าเหลียน - ถนนโรแมนติก - สะพานมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น - เมืองต้าเหลียน - กรุงเทพฯ

เช้า          

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม ถนนโรแมนติก ( ฉิงเหยินลู่ ) ถนนที่คนรักและคู่บ่าวสาวนิยมมาเดินเล่น พร้อมบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติค จากนั้นนําท่านชม สะพานมิตรภาพจีน – ญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้าง ขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง        

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าเหลียน

16.50 น.   

คณะอำลา เมืองต้าเหลียน ด้วยเที่ยวบินที่ MU5626/MU547 (1650-1845/2115-0055+1)

00.50 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม