ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 3 คืน FD

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

566
Tour Details
  • สายการบินแอร์เอเชีย
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
Itinerary

Day 1กรุงเทพฯ – ดอนเมือง – นครโฮจิมินห์ – มุยเน่ – ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง

05.00 น.     

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง(DMK) อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินแอร์เอเชีย (FD)  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระแด่ท่าน

07.45 น.     

เหินฟ้าสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 646

09.15 น.    

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต (SGN) บริการรับกระเป๋าเรียบร้อยจากนั้นนำท่านสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านสู่มุยเน่

เที่ยง          

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            

นำท่านนั่งรถจิ๊ปเที่ยวชม ทะเลทรายขาว มุยเน่ ทะเลทรายที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม” เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียดราวกับว่าได้ไปซาฮาร่าจริงๆ ทะเลทรายมุยเน่ มีทะเลทราย 2 สี คือมีทั้งสีแดงและสีขาว โดยทะเลทรายขาวจะอยู่ทางทิศใต้ของทะเลทรายแดง มีบึงน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ อีกความน่าสนใจคือสีของทะเลทรายจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่แสงแดดสะท้อน เม็ดทรายละเอียดราวกับแป้ง เราจะได้เห็นความงดงามของเนินทรายที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลม ไปแต่ละครั้ง อิสระกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ค่ำ               

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก MUONG THANH MUINE หรือเทียบเท่า ****

Day 2ลำธารนางฟ้า – ดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – จัตุรัสลามเวียน – ทะเลสาบ Xuan Huong – สวนแสงดาลัด – ตลาดไนท์ดาลัด

เช้า             

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นำท่านสู่ FAIRY STREAM หรือลำธารนางฟ้า แห่งเมืองมุยเน่ หลายคนเปรียบให้เป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของมุยเน่ ซึ่งเกิดจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ถูกกัดเซาะของน้ำมานานวันจนเป็นร่องกว้างกว่า 20 เมตร มีชั้นหิน ชั้นทรายสีสันสวยงามที่สวยงาม และมีลำธารเล็กๆระดับน้ำประมาณตาตุ่มซึ่งพัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล และมีชั้นหินสีสวยงามในจุดต่าง ๆ มากมาย (โดยต้องถอดรองเท้าเพื่อเดินลุยเข้าไป)

 

 

 

                   จากนั้นนำท่านสู่ ดาลัด (DA LAT) ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้ ของเวียดนาม ในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจริญที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบ ที่ไม่มีความเจริญของเมือง ใหญ่กล้ำกราย แต่แล้วเมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ต้องเริ่มเปิดเผยความบริสุทธิ์ให้คนภายนอกได้ประจักษ์ เมื่อชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสัมผัสแล้วพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อการพักผ่อน นำข่าวสารแห่งความงามของ ดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าให้กับคนจากอีกซีกโลกได้รับรู้ เมื่อพวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลัดกลายเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใต้เวียดนาม

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea Garden) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ ดอกไฮเดรนเยียที่นี่จะบานทั้งปี สีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วสวนและเป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัด จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสลามเวียน (Lam Vien Square) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Xuan Huong Lake ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก มีพื้นที่รวม 72,000 ตร.ม. โดยจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ น้ำพุศิลปะ โรงละคร นอกจากนี้ยังเป็นจุดนัดพบของคนเวียดนามที่จะมาทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นั่งเล่น เล่นสเก็ตบอร์ด และนักท่องเที่ยวที่จะนิยมมาถ่ายรูป โดยจุดเด่นของจัตุรัสคือมีสถาปัตยกรรมโดมดอกทานตะวัน (The Giant Wild Sunflowers) และโดมที่สองเป็น  โดมดอกไม้ประจำเมือง (The Giant Artichoke) จากนั้นนำเที่ยวชม LUMIERE GARDEN หรือ สวนแห่งแสงดาลัด หอศิลป์และศูนย์ความบันเทิงแห่งแรกในเวียดนาม ซึ่งมีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งด้วยผลงานศิลปะแบบดิจิทัล เปิดบริการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ก่อตั้งขึ้นโดย Lumiere Entertainment Jsc. กับแนวความคิดในการ ปลุกและเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรม ความงามทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเวียดนาม ผ่านการใช้เทคโนโลยีการฉายแสงที่ทันสมัยที่สุด

ค่ำ               

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูบาร์บีคิวเสิร์ฟพร้อมไวน์แดงดาลัด ปิดท้ายค่ำคืน นำท่านเดินเที่ยว ตลาดไนท์ ดาลัด (Dalat Night Market) เดินเล่นและเลือกซื้อของกิน ซึ่งมีให้เลือกมากมาย โดยส่วนมากจะเป็นอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้ลิ้มลอง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พัก KINGS HOTEL DALAT หรือเทียบเท่า ****

Day 3น้ำตกดาตันลา – นั่งรถราง – กระเช้าไฟฟ้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน – เจดีย์มังกร

เช้า             

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่น้ำตกดาตันลา (Datanla waterfall) เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มาก มีความสวยงดงามและมีหลายชั้น น้ำตกอายุกว่า 100 ปีแห่งนี้ เต็มไปด้วยต้นไม้สีสันมากมาย น้ำตกดาตันลา เป็นน้ำตกที่  เกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยังมีรูปปั้นชาวเผ่าที่เป็นชนกลุ่มน้อยเปลือยหน้าอก เป็นรูปปั้นที่สวยงามแปลกตานิยมไปถ่ายรูปกัน และยังมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่าง ไม่ว่าจะช็อปปิ้ง เช่าชุดชาวเขาถ่ายรูป  เดินชมธรรมชาติ ปีนเขา แต่กิจกรรมที่เป็นนิยมของที่นี่คือ นั่งรถราง (Roller Coaster) ทางเดินลงสู่ตัวน้ำตกเป็นบันไดคอนกรีต มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มรื่น เย็นสบาย ตลอดเส้นทาง

เที่ยง         

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวดาลัดจากมุมที่ดีที่สุดยามที่คุณลอยอยู่เหนือโรบินฮิลล์ (Robin Hill) ตื่นตากับทิวทัศน์ของแม่น้ำลำคลอง ภูเขายิ่งใหญ่ และป่าสนอันอุดมสมบูรณ์ ชมทะเลสาบ                     เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake) และหุบเขาที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งหอคอยยิ่งใหญ่ของวัดตั๊กลัม (Truc Lam Monastery) อันแสนสงบ นำท่านสักการะ วัดตั๊กลัม (Truc Lam Temple) มีอีกชื่อเรียกว่าวัด เจดีย์มังกร งดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์วัดจีน ท่ามกลางสวนดอกไม้ ใกล้ ๆ กัน คือทะเลสาบที่สามารถนั่งเรือชมวิวได้ ดื่มด่ำความสงบร่มเย็นของวัดแห่งนี้ก่อนกลับสู่โรบินฮิลล์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านเพี้ยน (Crazy House) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า หั่งงา เกสต์เฮ้าส์ (Hang Nga Guesthouse) เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกหญิงนามว่า ดั่งเหวียตงา ผู้ซึ่งเรียนจบปริญญาเอกจากประเทศรัสเซียและหลงเสน่ห์ของเมืองดาลัด จนมาตั้งรกรากและสร้างเกสต์เฮ้าส์ขึ้นที่นี่ โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1990 ตัวบ้านทั้ง 5 ชั้น มีทั้งโซนป่าไม้ที่เป็นไม้เลื้อยสุดเก๋ โซนใต้ทะเล บางมุมก็ดูเหมือนอวกาศ ทางเดินที่ดูลึกลับตื่นตา น่าขนลุกและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน ทุกซอกทุกมุมคือความแปลกและแตกต่างที่สรรค์สร้างออกมาอย่างฉลาด กลายเป็นความอาร์ตที่ไม่มีใครเหมือนอิสระกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เจดีย์มังกร (Linh  Phuoc Pagoda) ที่วัดลึงเฟือก เป็นอีกหนึ่งวัดที่เหล่าพุทธศาสนิกชนที่มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามจะนิยมแวะไปเพื่อสักการะ เป็นอีกหนึ่งวัดในประเทศเวียดนามที่มีความสวยงามอย่างมากที่สำคัญตัวอาคารของวัดทำจากเศษกระเบื้อง เซรามิก และมีมังกรที่ทำขึ้นจากขวดเบียร์ จำนวน 12,000 ขวด

ค่ำ             

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก KINGS HOTEL DALAT หรือเทียบเท่า ****

Day 4นครโฮจิมินห์ – ทำเนียบเอกภาพ – โรงละครแห่งชาติ – Café Apartment – ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ ชมแม่น้ำไซ่ง่อน

เช้า             

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิมที่คนไทยเรียกว่า “ไซ่ง่อน” (Saigon) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ทางเวียดนามตอนใต้และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามใต้ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ต่อมาภายหลังจากการรวมประเทศจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองโฮจิมินห์ตามชื่อของผู้นำสันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนาม(ใช้เวลา  เดินทางประมาณ 6ชั่วโมง 30 นาที)

เที่ยง          

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม ทำเนียบอดีตประธานาธิบดี ศูนย์บัญชาการของรัฐบาลเวียดนามใต้ เมื่อกองทัพแดงบุกไซ่ง่อนรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวกันจึงตั้งชื่อให้ใหม่ เป็น “ทำเนียบเอกภาพ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการกรวมชาติกันอีกครั้ง ชมห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องวางแผนยุทธศาสตร์  นำท่านชมโรง  ละครไซ่ง่อน เป็นอาคารสีขาวเปล่งประกายแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อโรงละครเทศบาลแห่งนครโฮจิมินห์ เป็นสถานที่เตือนใจว่าไซ่ง่อนเคยเป็นเมืองหลวงแห่งอินโดจีนเมื่อครั้งเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 การออกแบบสุดหรูหราโอ่อ่าของตัวอาคารซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิอาณานิคมของฝรั่งเศส บริเวณหลังคาและชิ้นส่วนประดับประดาตัวอาคารทั้งหมดมาจากปารีส อีกทั้งการตกแต่งและเครื่องเรือนก็ออกแบบโดยศิลปินชาวฝรั่งเศสด้วย จากนั้นนำท่านสู่ The Cafe Apartment เป็นอพาร์ทเมนท์เก่า 9 ชั้น ที่ถูกรีโนเวทให้มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนม ร้านเสริมสวย ร้านหนังสือ รวมกันอยู่ภายในที่เดียว   ให้ท่านอิสระถ่ายภาพ (ราคาทัวร์ไม่รวมเครื่องดื่ม) จากนั้นนำท่าน ä ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ ชมแม่น้ำไซ่ง่อน ฟังเพลง ชมโชว์ โดยเป็นเรือขนาดใหญ่2-3ชั้น เหมือนเป็นภัตตาคารลอยน้ำ ใช้เวลาล่องตามลำแม่น้ำไซ่ง่อน ชมทัศนียภาพสองฝั่งสวยงามยามค่ำคืนประมาณ 1 ชม. บนเรือนอกจากมีดนตรีสดแล้ว ยังมีโชว์ การแสดงจากสาวเวียดนามในโชว์ต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน ถือได้ว่าการล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการได้มาเยือนนครโฮจิมินห์

พัก LOTUS SAIGON HOTEL หรือเทียบเท่า ****

Day 5อุโมงค์กู๋จี – มหาวิหารนอร์เทรอดามแห่งไซง่อน – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๊นถั่ญ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – กรุงเทพฯ

เช้า             

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi tunnel) อุโมงค์แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม ใช้เป็นที่หลบภัยจากระเบิด และเป็นที่สำหรับประชุมของกองกำลังเวียดกงในสมัยที่รบกับสหรัฐอเมริกา อุโมงค์ถูกสร้างขึ้นให้มีหลายชั้นและแต่ละชั้นจะมีระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความอยู่รอดของทหารที่อยู่ภายในอุโมงค์ ในอุโมงค์ประกอบไปด้วย  โรงพยาบาล ห้องประชุม และห้องพัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะได้รับชมหนังสั้นที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเวียดนามก่อน เพื่อจะได้เข้าใจความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้น

เที่ยง         

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารนอร์เทรอดามแห่งไซง่อน (Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวิหารคริสต์ที่มีความงดงามมากที่สุดในประเทศเวียดนาม ด้วยสถาปัตยกรรมนีโอ โรมาเนสก์ มีความสูงราว 60 เมตร ความงามของมหาวิหารคาทอลิก ยึดตาม  แบบของต้นฉบับในฝรั่งเศส โดยสร้างไว้ในช่วงยุคอาณานิคม ปี 1863-1880 เมื่อชาวฝรั่งเศสต้องการสร้างโบสถ์ที่รองรับจำนวนคนได้มากขึ้นจากเดิม ต่อมาในปี 1962 สำนักวาติกันได้มอบสถานะมหาวิหารให้ศาสนสถานแห่งนี้ และได้กลายเป็นทั้งแหล่งรวมความศรัทธาชาวคาทอลิกในเวียดนาม รวมถึงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนโฮจิมินห์ ต้องแวะชมความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม ไปรษณีย์กลาง เมืองไซ่ง่อน สถาปัตยกรรมอาคารที่โด่งดังของนครโฮจิมินห์ เป็นอาคารสไตล์โคโลเนียลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ซึ่งมีความสวยงามเเละสะดุดตาเป็นอย่างยิ่ง โดยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาคารๆไปรษณีย์สำหรับเมืองไซง่อนในอดีต โดยเป็นอาคารที่มีความโออ่าเเละทันสมัยเป็นอย่างมากในยุคนั้น โดยเป็นศูนย์สำหรับการติดต่อสื่อสานที่มีความทันสมัยเป็นอย่างยิ่งของดินเเดนอาณานิคมฝรั่งเศสในภูมิภาคเเห่งนี้ โดยเป็นจุดที่มีการใช้งานโทรเลขที่ทันสมัยเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเบ๊นถั่ญ เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขต 1 ใจกลางนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม อาคารตลาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารยุคแรกสุดที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยไซ่ง่อนและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนครโฮจิมินห์ อิสระเลือกซื้อของตามอัธยาศัย มีสินค้าหัตถกรรม สิ่งทอ (เช่น อ๊าวส่าย) เครื่องประดับ ของที่ระลึกมากมาย ได้เวลาตามนัดหมายนำท่านสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต

21.35 น.   

คณะอำลาเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน FD 659

23.05 น.   

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม