ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน FD

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

564
Tour Details
  • สายการบินแอร์เอเชีย
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
Itinerary

Day 1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฮานอย – ซาปา – ช้อปปิ้งเขตเศรษฐกิจชายแดนเวียดนาม-จีนในเมืองลาวกาย – ทะเลสาบซาปา - จัตุรัสซาปา – ตลาดไนท์บาร์ซ่าเมืองซาปา

04.00 น.     

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 3  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย (FD)  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับท่าน

06.40 น.     

ออกเดินทางสู่ฮานอยโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)   เที่ยวบินที่ FD642

08.30 น.     

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ผ่านเส้นทางด่วนทางสายใหม่ ฮานอย-ซาปา ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทาง จนถึงเขตจังหวัดลาวไค ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศเวียดนาม พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศจีน

เที่ยง           

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           

เดินทางถึงเมืองซาปา เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาซึ่งถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาฟานซีปัน ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน ทำให้ที่นี่มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นตลอดปี จึงเหมาะกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวได้เป็นอย่างดี คล้ายๆ เมืองเหนือของบ้านเรา และเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศเวียดนาม นำท่านแวะช้อปปิ้งเขตเศรษฐกิจชายแดนเวียดนาม-จีนในเมืองลาวกาย จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบซาปา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองซาปา กว้างใหญ่และน้ำนิ่งสงบ ในยามเช้าจะมองเห็นหมอกจาง ๆ ยามค่ำคืนมีการประดับไฟแสงสีสวยงาม บริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยร้านอาหารและที่พัก เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสซาปาชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา เป็นโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิคถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซาปาสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1960  ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าเมืองซาปา ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

ค่ำ               

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(พิเศษ หม้อไฟแซลมอนเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง) หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

พัก Sapa Charm หรือเทียบเท่า****

Day 2หมู่บ้านก๊าตก๊าต – MOANA CAFÉ – MUONG HOA STATION - กระเช้าฟานซีปัน – ตลาดไนท์บาร์ซ่าเมืองซาปา

เช้า             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านก๊าตก๊าต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได โดยรถนำเที่ยวจะพาคณะ ฯ มาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต  และจากนั้นจึงเป็นการเดินเท้าลัดเลาะตามไหล่เขาเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาคมชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่ายของตน ทั้งสองข้างทางในหมู่บ้านจะมีอาคารบ้านเรือนอันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาแต่ไหนแต่ไรมาได้ถูกนำมาเปิดเป็นร้านวางจำหน่ายสินค้า  พวกของระลึกให้นักท่องเที่ยวในราคาที่ถูก โดยพวกเขาถือเป็นการหารายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งในการพึ่งพาตัวเองของประชาคมชาวเขา ณ หมู่บ้านก๊าตก๊าตแห่งเมืองซาปา  ทั้งนี้ สินค้าทั้งหมดที่ได้วางขายนั้นต่างเป็นผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมครัวเรือนของพวกเขาเอง   นำท่านสู่ โมอาน่า (Moana Sapa Cafe) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา ที่ลักษณะคล้ายกับประตูสวรรค์ที่บาหลี  ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพสวย ๆ มุมดี ๆ เช่น บันไดมือ มุมเล่นชิงช้า มุมเล่นเปียโน หรือ โซนนั่งพักบนต้นไม้ที่สามารถมองวิวได้จากมุมสูง เมื่อมองออกไปจะเห็นเป็นวิวภูเขาอันสวยงาม

เที่ยง           

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร(พิเศษอาหารบุฟเฟต์ที่ FANSIPAN)

บ่าย

นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้าโดยมีลักษณะแบบรถรางไฟฟ้าโบราณสไตล์ยุโรปด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พัดลมเพดานและรายละเอียดต่างๆที่ปิดทองทำให้ดูหรูหรามาก สองด้านเป็นกระจกใสเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างในสามารถชมวิวได้อย่างเต็มตา เช่นป่าเขาที่มีความเป็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมของสถานีมีทางขึ้นเป็นสไตล์ฝรั่งเศสที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังทั่วโลก ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ ท่านยังจะได้พบกับทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ถึงสถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า  จากนั้นนำท่านสู่สถานีกระเช้า นั่งกระเช้าข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขาฟานซีปัน (Fansipan) ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆ ชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีนด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่ารถไฟไต่เขาบนยอดเขา) จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดไนท์บาร์ซ่าเมืองซาปา นำท่านสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารค่ำและกลับที่พักแรม

ค่ำ               

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

พัก Sapa Charm หรือเทียบเท่า****

Day 3ฮานอย - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบ WEST LAKE – โบสถ์ใหญ่ – HANOI TRAIN TRACK CAFÉ

เช้า             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอยอีกครั้งระหว่างทางชมทัศนียภาพอันงดงาม เดินทางข้ามแม่น้ำแดง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย

เที่ยง           

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษอาหารบุฟเฟ่ต์ที่ Sen Res)

บ่าย           

นำท่านเดินทางชม ทะเลสาบตะวันตก หรือทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮานอย และ นำท่านสู่ วัดเฉินกว๊ก (Chua Tran Quoc) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโฮไตซึ่งเป็น  ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฮานอย เป็นเจดีย์สีแดงอมส้มสวยเด่นที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม ไล่ระดับขึ้นไปเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในช่องรอบเจดีย์ และเป็นที่บรรจุอัฐิของพระที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ นักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามที่มาเดินเล่นที่ทะเลสาบก็ต้องแวะถ่ายรูปตัวเองที่มี เจดีย์แห่งนี้เป็นฉากหลัง เป็นอีกจุดสำคัญที่มาถึงฮานอยแล้วต้องหยุดเช็คอิน จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์ใหญ่ฮานอย สถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่มีลวดลายแกะสลัก ลงชาดฉาบทองอย่างสวยสดงดงามและมี การผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของเวียดนามเข้าไว้ด้วย โบสถ์แห่งนี้ได้รับการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยบาดหลวงปักกินเน่อร์ซึ่งเป็นศิลปะแบบโกธิค มีประตูใหญ่ตรงระเบียงทางเข้าสู่อาคารที่ขนาบด้วยประตูเล็กทั้งสองข้าง ส่วนภายในโบสถ์ก็ใช้กระจกสีตกแต่งเป็นภาพนักบุญต่างๆ สำหรับบริเวณที่บาทหลวงใช้ทำพิธี ได้รับการตกแต่งตามศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมมีลวดลายสวยงามปราณีต โดยส่วนห้องหลักมีรูปปั้นพระเยซูที่ทำจากเซรามิคสูงกว่า๒เมตร จากนั้นนำท่านสู่ HANOI TRAIN TRACK CAFÉ ร้านกาแฟริมทางรถไฟ ให้ท่านได้ตื่นเต้นกับการชมรถไฟอย่างใกล้ชิด และสามารถให้ท่านถ่ายภาพกับรางรถไฟได้

ค่ำ               

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

พัก NESTA HANOI หรือเทียบเท่า****

 

Day 4เมืองห่านาม - ล่องเรือกระจาด – วัดตามจุ๊ก – ฮานอย – ศาลเจ้าเนินหยก - ช้อปปิ้งย่านถนน 36 สายเก่าและตลาดด่งซวน – สนามบินฮานอย – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

เช้า             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดห่านาม ซึ่งห่างจากกรุงฮานอยประมาณ60กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับการพัฒนามาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยในบริเวณกว่า 7,000 ไร่ มีการค้นพบ  หลักฐานสำคัญทางพุทธศาสนาที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่ในบริเวณแห่งนี้ ทำให้เกิดแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามได้ร่วมใจกันสร้างวัดสำคัญขึ้นมาสามแห่งได้แก่ วัดเฮือง วัดตามจุ๊กและวัดบ๊ายดิ๊งห์  และด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของพื้นที่ ซึ่งเป็นภูเขาหินปูน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ โดยแต่ละวัดมีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ศิลาจารึก มหาวิหาร รวมถึงสวนต่าง ๆ ที่จารึกเรื่องราวในพุทธศาสนาและที่สำคัญมีต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทสอินเดียมาปลูกที่นี่อีกด้วย จากนั้นนำท่านล่องเรือกระจาดชมความงามของวัดตามจุ๊ก (เรือลำVIP มีชากาแฟเสิร์ฟให้แก่ท่าน) และชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบและภูเขาต่าง ๆ ไปจนถึงวิหารกลางน้ำซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ยิ่งใหญ่อลังการ อิสระให้ท่านได้สักการะองค์พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระขอพรกันตามอัธยาศัย

เที่ยง         

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับกรุงฮานอย และนำท่านสู่ศาลเจ้าเนิน หยก (Ngoc Son Temple) วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก บ้างเรียก วัดหยกขาว เป็นวัดบนเกาะเล็ก ๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องข้ามสะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสะพานโค้งสีแดง ไปยังวัดนี้ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะรูปเต่าศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้ง อนุสาวรีย์ของ ตรันคว็อกตวน แม่ทัพเอก ในการสู้รบกับกองทัพมองโกล และขับทัพมองโกลกลับไปได้สำเร็จ ในปี คศ. 1257 ผู้ที่เปรียบได้กับ ซุนวูแห่งเวียดนาม จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ย่านการค้า 36 สาย (36 Old Streets) เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของกรุงฮานอย ชื่อตลาด 36 สายมาจากที่ ถนนทั้ง 36 สายที่อยู่ในย่านนี่แต่ละสายจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึก ดอกไม้ เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นจากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกหรือหากท่านใดต้องการชิมอาหารพื้นเมืองของชาวเวียดนามก็จะมีร้านอาหารมากมายตั้งอยู่บริเวณรอบๆ นอกจากนี้ยังมี ตลาดด่งซวน ตลาด 3 ชั้น ตั้งอยู่ในแขวงด่งซวน ตลาดด่งซวนเป็นตลาดภายในอาคารที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย มีผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งขายสินค้าหลากหลายตั้งแต่ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงผักผลไม้และอาหารท้องถิ่น ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันได้อย่างเต็มที่ ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินนอยไบ่

20.50 น.    

คณะอำลาเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ FD645

22.40 น.           

คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม