ทัวร์มองโกเลีย 5 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
สอบถามเพิ่มเติม/เบอร์โทรศัพท์*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

1419

มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม?

ทีมงานวาริต้า ทราเวล คอยให้คำแนะนำทุกคำถาม โทรเลย เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 น.-17.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.

02-1024241-2

contact@varitatravel.com

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มองโกเลีย เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่งมีประชากรเพียง 3 ล้านกว่าคน แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตาร์

 

สายการบิน

MONGOLIAN AIRLINES (OM) บินตรงสู่มองโกเลีย

โรงแรม

โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 – 4 ดาว

พาหนะ

รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

หัวหน้าทัวร์

นำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวก
ช่วงเวลาเดินทาง

15-19  ก.พ. 63

38,900

22-26  ก.พ. 63

38,900
รูปภาพ
รายละเอียด

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.
– คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 บริเวณแถวเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทวาริต้า ทราเวล อำนวยความสะดวกแด่ท่าน

22.55 น.
– เหินฟ้าสู่เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ด้วยเที่ยวบินที่  OM702

 

อูลานบาตอร์ (มองโกเลีย) – จตุรัสซัคบาทาร์ – วัดกันดัม – BLACK MARKET – พิพิธภัณฑ์พระราชวังของข่านบอกโด – อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน

06.05 น.
– คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอูลานบาตอร์ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการทางสนามบินและรับกระเป๋าสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถผู้ชำนาญเส้นทางนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองอูลานบาตอร์ เมืองหลวงยุคใหม่ของประเทศมองโกเลีย ที่ถูกสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมืองการปกครองและด้านพุทธศาสนา เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,310 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำสายสำคัญสายหลักคือแม่น้ำทูลไหลผ่าน

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสซัคบาทาร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ หัวใจที่สำคัญของเมืองนี้ซึ่งมีรูปปั้นของ ซัคบาทาร์ ผู้นำการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1921 ตั้งอย่างสง่างามอยู่กลางจัตุรัส โดยมีรูปปั้นของเจงกิสข่านอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ด้านหลังของรูปปั้นซัคบาทาร์เป็นอาคารรัฐสภาที่สวยงาม ด้านหลังอนุสาวรีย์แดมดิน ชุคบาตาร์ คือที่ตั้งของอาคารรัฐสภา (Parliament House)สร้างจากหินอ่อนขนาดใหญ่ ด้านหน้าของอาคารรัฐสภามีรูปปั้นของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ ตรงกลาง รูปปั้นเจงกิสข่าน (Genghis Khan) ขนาดใหญ่นั่งอยู่โดดเด่น ขนาบข้างด้วยรูปปั้นโอกิไดข่าน (Ogedei Khan) ลูกชายคนที่สามของเจงกิสข่าน และกุบไลข่าน (Kublai Khan) หลานชายของเจงกิสข่าน บุคคลทั้งสองช่วยขยายดินแดนต่อจากเจงกิสข่านจากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National History Museum) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของวัตถุโบราณต่างๆ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์และยุคต่างๆ ของชาติพันธุ์มองโกเลียที่บ่งบอกถึงเรื่องราวความเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้จากเครื่องเล่น เครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายที่จัดแสดงไว้ รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดที่ท่านไม่ควรพลาดชมในพิพิธภัณฑ์คือมุมเรื่องราวของอดีตจักรพรรดิ์เจงกิสข่าน ซึ่งจัดแสดงไว้ให้เรียนรู้และเข้าใจง่ายเป็นอย่างดี

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– จากนั้นนำท่านสู่ วัดกันดัม เป็นวัดของศาสนาพุทธ นิกายวัชรยานที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากประเทศมองโกเลียเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบคอมมิวนิสต์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์ปางประทับท่ายืนซึ่งหล่อขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธของชาวมองโกเลีย ได้เวลาสมควรนำท่านช้อปปิ้ง ตลาด BLACK MARKET อุปกรณ์กันหนาว รองเท้า ถุงมือ หรือหมวกพื้นเมือง ณ ตลาด Black Market ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวมองโกเลียจะมาจับจ่ายสินค้าอุปกรณ์ เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ ท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกคุณภาพใช้งานไดสําหรับกันหนาวที่มองโกเลียจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังของข่านบอกโด Bodg Khan Palace Museum หรือ พระราชวังสีเขียว ซึ่งพระราชวังฤดูหนาว ของท่านข่านบอกโด ข่านองค์ที่ 8 (องค์สุดท้ายของมองโกเลีย) ผู้ เป็นทั้งผู้นําทางจิตวิญญาณและการปกครอง เฉกเช่นเดียวกับองค์ทไลลามะของทิเบต โดยภายใน ประกอบด้วย วัด 7 แห่ง พระราชวังอีก 1 แห่ง มีการจัดแสดงวัตถุโบราณล้ำค่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ถึงต้น ศตวรรษที่ 20เช่น  เครื่องใช้โลหะสัมฤทธิ์ ภาพเขียนบนผ้าไหม รูปเคารพจากกระดาษที่รังสรรค์โดยช่างฝีมือชั้นยอดของยุค นําท่านออกนอกเมืองเพื่อไปชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง สร้างเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารโซเวียตที่ถูกสังหารในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอนุสาวรีย์มีลักษณะเป็นภาพวาดบนแผนคอนกรีตโค้งเป็นวงกลมบรรยายถึงมิตรภาพระหว่างสหภาพโซเวียตกับมองโกเลีย โดยสหภาพโซเวียตได้ช่วยเหลือมองโกเลียให้ได้รับอิสรภาพจากการเข้ายึดครองของญี่ปุ่นเป็นจุมชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอุลันบาตอร์ได้ทั้งเมือง ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่กรุงอูลานบาตอร์

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
– พัก KHUVSGUL LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า

SUPER MARKET – หินรูปเต่ายักษ์ – GURU GER CAMP - มองโกล ด็อก สเลดดิ้ง – ชุมชนชาวโนแมดส์ – สวมใส่ชุดชาวมองโกเลีย - แคมป์เกอร์

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์” (Terelj National Park)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของ เมืองอูลานบาตอร์ มีภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่และเปิดโล่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ได้มาสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ในเทือกเขา  ได้เวลาสมควรนำท่านแวะชม หินรูปเต่าขนาดยักษ์ (TURTLE ROCK) ที่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่ งไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดู คล้ายเต่าขนากยักษ์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางเข้าอุทยานแห่งชาติ พร้อมวิวทิวทัศน์โดยรอบ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยในบริเวณเดียวกันมีร้านขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– นำท่านสัมผัสหิมะอันขาวโพลน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกและสัมผัสกับความน่ารักแสนรู้ของสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ซึ่งถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมทำกิจกรรมที่สนุกสนาน มองโกล ด็อก สเลดดิ้ง โดนให้สุนัขลากเลื่อนนำท่านท่องไปในดินแดนหิมะชมทิวทัศน์ที่สวยงามยาวไกลสุดลูกหูลูกตา มีภูมิทัศน์ที่เต็มไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ที่สวยงามมากมาย และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวโนแมดส์ หรือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เรร่อนพื้นเมืองในมองโกเลีย พวกเขาย้ายถิ่นฐานกันหลายครั้ง เพื่อหาแหล่งอาหารและน้ำสําหรับสัตว์ทั้งหลายของพวกเขา เมื่อถึงหมู่บ้านทาง หัวหน้าหมู่บ้านจะให้การต้อนรับท่านในแบบวิถีชีวิต ของชาวมองโกเลียพื้นเมืองให้ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตาม อัธยาศัย และลองชิมผลิตภัณฑ์จากนม จามรี (yaks) และชิมรสชาตินมสดแท้ๆ พร้อมทดลองสวมใส่ชุดพื้นเมืองของชาวมองโกเลีย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ GURU GER CAMP หนึ่งในสวนสาธารณะแห่งชาติของมองโกเลียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 66 กิโลเมตร ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตเป็นธรรมชาติตลอดเส้นทางเดินรถสู่ GURU GER CAMP จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กระโจมที่พัก (GER) ให้ท่านได้พักผ่อน

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ อาหารพื้นเมืองในแบบสไตลมองโกเลีย
กระโจมที่พักเกอร์(GER) หรือ กระโจม ภายในที่พักมีเตียงนิ่มผ่าห่มหนานุ่มมีเตาสโตฟแบบใช้น้ำมันเตาให้ความอบอุ่นได้นานกว่าเตาแบบฟืน (ต้องเติมฝืนทุกๆ 3 ชั่วโมง)

อูลานบาตอร์ – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – สกีรีสอร์ท

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอูลานบาตอร์ ระหว่างทางนำท่าเข้าชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน  ภายด้านหน้าพบรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์สูงกว่า 40 เมตร (130 ฟุต) ของท่านเจงกีสข่านกำลังขี่บนหลังม้า ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทางทิศตะวันออกของเมืองหลวง มองโกเลียอูลานบาตอร์ รูปปั้นนี้ชี้ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นทางจุดกําเนิดของเขา พื้นที่รูปปั้นหลัก จะถูกล้อมรอบด้วยกระโจมมากกว่า 200 กระโจม และด้านในเมื่อคณะเดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวที่คุณสามารถขึ้นไปถ่ายภาพกับ รูปปั้นเจงกิสข่านได้อย่างสวยงาม จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ตัวเมือง

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์อันตื่นเต้นและแปลกใหม่สถานที่เล่นสกีที่ได้รับความนิยมสำหรับเล่นสกีของประเทศมองโกเลีย ลานสกีที่ได้รับการออกแบบตามระดับมาตรฐานสากล  ภายในลานสกีจะพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย รวมถึงลานสำหรับหัดเล่นที่มีให้ท่านที่ยังไม่เคยเล่นสกีมาก่อน  (อิสระให้ท่านได้เล่นสกีตามอัธยาศัย  ราคาไม่รวมค่าอุปกรณ์ อัตราค่าบริการอุปกรณ์ชุดเล่นสกี//รองเท้า//กระเช้า+ครูฝึกสอน ท่านละ 30 USD, ค่าบริการสโนว์บอร์ดดิ้ง ท่านละ 35 USD, ห่วงยางเนินหิมะ 10 USD ) หรือหากท่านไม่ได้เล่นก็สามารถถ่ายรูปกับลานสกี และชมบรรยากาศอันสวยงามรอบ ๆ กันตามอัธยาศัย

ค่ำ
– รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
– พัก  KHUVSGUL LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า

โรงงาน Gobi Cashmere – มองโกเลีย – กรุงเทพฯ

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมสินค้าพื้นเมืองจากโรงงาน Gobi Cashmere เยี่ยมชมพร้อมจับจ่ายสินค้าคุณภาพสูงจากโรงงาน ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นอย่างดี ผ้าทนทานแข็งแรง เนื้อสัมผัสนุ่มนวล เหมาะสำหรับเป็นของฝากหรือซื้อไว้ใช้เอง อาทิเช่น ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า รวมทั้งเสือผ้าที่ได้รับการออกแบบดีไซน์มาอย่างทันสมัย

เที่ยง
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท … ให้บริการทำการเช็คอินและคอยอำนวยความสะดวก

16.35 น.
– คณะอำลาเมืองมองโกเลีย ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน OM701

21.55 น.
– เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี…พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

Scroll Up