ทัวร์มองโกเลีย 5 วัน OM

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

399
Tour Details
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • รายการทัวร์จัดให้แบบสบายๆ ค่อยๆ ไปทีละเมือง…ไม่เร่งรีบ
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
Itinerary

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอูลานบาตอร์ - เมืองอูลานบาตอร์

12.00 น.        

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ทางเข้าประตู … บริเวณแถว  …  เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน…… โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทวาริต้า ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านในเรื่องบัตรที่นั่งและการโหลดกระเป๋าสัมภาระ  

15.15 น.        

เหินฟ้าสู่สนามบินอูลานบาตอร์ ด้วยเที่ยวบินที่  ……. (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.25 น.        

เดินทางถึงสนามบินอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย จากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ รถโค้ชปรับอากาศพร้อมคนขับใจดีผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านเดินทางสู่ กรุงอูลานบาตอร์ และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมองโกเลีย เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ทั้งเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสารทางไกล มีถนนที่เชื่อมต่อไปยังเมืองอื่นๆ ในมองโกเลีย รวมถึงประเทศใกล้เคียงที่สำคัญยังเป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านดินทางสู่โรงแรมที่พัก   

พัก PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2อูลานบาตอร์ - อุทยานแห่งชาติฮุสไต - จตุรัสซุคบาตาร์ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มองโกเลีย

เช้า               

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮุสไต (Hustai National Park) เป็นสถานที่อยู่อาศัยของม้าป่าในธรรมชาติฝูงสุดท้ายของโลก เป็นม้าที่รู้จักในชื่อของ ‘ม้าป่าเปรวาสกี้’ (Perzevalski horse) หรือม้าตาคิ และยังเป็นที่อยู่ของกลุ่มพืชหายาก และพืชสมุนไพรอีกกว่า 450 สายพันธุ์ และยังมีโอกาสมากมายที่จะได้พบกับหมาป่า กวาง นกอินทรีและสัตว์ป่าอื่นๆ อีกมากมาย อิสระท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติและสัวต์ป่าตามอัธยาศัย

เที่ยง             

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จตุรัสซุคบาตาร์ (Sukhbaatar Square) หรือ ชิงกีสสแควร์ (Chinggis Square) เป็นจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ ซึ่งเป็นเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นที่ประดิษฐานเป็นอนุสาวรีย์ของซุคบาตาร์ ผู้นำการปฏิวัติประชาชนมองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1946 สูงประมาณ 40 เมตร เป็นรูปปั้นซุคบาตาร์ขี่ม้า   จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มองโกเลีย (Mongolian Natural History Museum) ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของจตุรัสซุคบาตาร์ โดยจัดตั้งขึ้นในวาระครบรอบ 800 ปีของการก่อตั้งประเทศ อาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมงดงาม และมีความเป็นเอกภาพของสถาปัตยกรรม ที่มีการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรม ระหว่างยุโรปและตะวันออก เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว กลายเป็นผลงานชิ้นเอก  ที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, ประเพณี และศิลปะการออกแบบ ซึ่งเชื่อมโยงกับศิลปะของประเทศมองโกเลีย และกลายเป็นต้นแบบของอาคารในหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานระดับสูงอื่นๆ ของประเทศมองโกเลียอีกด้วย

ค่ำ                 

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ - อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - หินเต่า - อารามอมาบายัสกาลัน

เช้า               

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่ออีกแห่งหนึ่ง สามารถชมความงามของหินเต่า และหินที่มีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ้ำลึกลับ แล้วทัศนียภาพที่สวยงาม และยังสามารถได้ชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวมองโกเลียที่อาศัยอยู่ภายใน “เกีย” หรือกระโจมมองโกเลีย  ระหว่างทางนำท่านแวะชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน (CHINGGIS KHAN STATUE)  สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง “เจงกีสข่าน”นักรบผู้ยิ่งใหญ่แก่งมองโกล ที่เคยนำทัพพิชิตดินแดนต่างๆ ตั้งแต่เอเชียถึงยุโรป และยังรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของชนชาติมองโกลในอดีตอีกด้วย
อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์คนขี่ม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดประมาณ 40 เมตร น้ำหนักกว่า 250 ตัน สร้างจากสแตนเลสทั้งหมด บริเวณฐานเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชนชาติมองโกล ส่วนชั้นบนบริเวณหัวม้า เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมทัศนียภาพโดยรอบได้ มองออกไปจะเห็นทุ่งหญ้ากว้างไกล ล้อมรอบด้วยเนินเขาและทุ่งหญ้าที่สวยงาม

เที่ยง             

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              

นำท่านชม หินเต่า เป็นหินที่มีลักษณะคล้ายเต่า ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่มามองโกเลียแล้วต้องถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านสู่ อาราม​อมาบายัสกาลัน​ (Amarbayasgalant Monastery) สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่ติดหนึ่งในสามของประเทศ สร้างไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจักรพรรดิยงเจิ้ง และเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง ราวปี ค.ศ. 1736 แต่เดิมสำนักสงฆ์แห่งนี้มีวัดจำนวนมากถึง 40 วัด แต่ยุคสงครามคอมมิวนิสต์ที่วัดโดนทำลายและพระลามะโดนสังหาร อารามแห่งนี้ยังรอดพ้นมาได้ โดยปัจจุบันเหลืออยู่ 28 วัด และได้รับการสนับสนุนบูรณะจากยูเนสโก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วิถีชีวิตของชนพื้นเมือง มองโกเลีย ชิมอาหารท้องถิ่นที่ทำจากนม อิสระให้ท่านได้เลือกกิจกรรมขี่ม้าหรือเดินเล่นถ่ายวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ขี่ม้า 30 นาที คนละ 10 เหรียญ ไม่รวมในค่าทัวร์)

ค่ำ                 

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืนใน “เกอร์” หรือกระโจมแบบมองโกเลีย 

วันที่ 4อารามกันดัน - อนุสรณ์ทหารผ่านศึกไซซาน - พระราชวังฤดูหนาวแห่งบ็อกด์ข่าน - ช้อปปิ้ง

เช้า               

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอูลานบาตอร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อารามกันดันเทกชินเลน หรือโดยย่อว่า อารามกันดัน เป็นอารามในศาสนาพุทธนิกายเกลุกแห่งหนึ่ง  ที่มีความหมายว่าสถานที่แห่งความสุขสมบูรณ์   ได้เวลาอันสมควรนำท่านไปยัง อุทยานอนุสรณ์ทหารผ่านศึกไซซาน (Zaisan Monument) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงทหารพันธมิตร มองโกเลียและโซเวียต ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Mountain) มีลักษณะเป็นโครงสร้างกำแพงรูปวงกลม ล้อมรอบรูปปั้นทหารโซเวียต แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำนิรันดร์ ที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างผู้คนในสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย

เที่ยง             

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               

จากนั้นนำท่านสู่  พระราชวังฤดูหนาวแห่งบ็อกด์ข่าน หรือพิพิธภัณฑ์พระราชวังบ็อกด์ข่าน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เป็นส่วนหนึ่งของอาคารขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “พระราชวังสีเขียว” ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิเจ็บซุนดัมบา คูตุจตูที่แปด ซึ่งต่อมาได้รับการประกาศให้เป็นบ็อกด์ข่านหรือผู้ปกครองมองโกเลีย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ไซซานฮิลล์คอมเพล็กซ์ เป็นศูนย์การค้าที่ให้บริการ ความบันเทิงแบบครบวงจร ภายในมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ค่ำ                 

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5สนามบินอูลานบาตอร์ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า               

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอูลานบาตอร์

08.45 น.         

คณะอำลาประเทศมองโกเลีย นำท่านเดินทางสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน ……

14.15 น.        

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม