ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน OS

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

467
ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย
Tour Details
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
Itinerary

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรีย แอร์ไลน์ (OS) เจ้าหน้าที่ วาริต้า ทราเวล คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

23.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงบูคาเรส ประเทศโรมาเนีย โดยเที่ยวบินที่ OS026/OS783 (2340-0535/0945-1220) แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน)

วันที่ 2กรุงเทพฯ - บูคาเรส( โรมาเนีย) - ซินาย่า - ปราสาทเปลิชอร์ - ปราสาทเปเลส - บราซอฟ

12.25 น.      

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงบูคาเรส ประเทศโรมาเนีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรปนำท่านเดินทางนำท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinala) เมืองเล็กๆ บนเทือกเขาคาร์เปเทียน ตั้งอยู่ห่างจากกรุงบูคาเรสต์ เมืองหลวงของโรมาเนียไปทางทิศเหนือราว 123 กิโลเมตร มีอากาศหนาวเย็นจัดในฤดูหนาว และอุณหภูมิเย็นสบายในฤดูร้อน เมืองซินายาจึงมีชื่อเสียงในเรื่องรีสอร์ทบนภูเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยู่ใน  หุบเขาบูเซกิ กลางป่าสน  บนเทือกเขาคาร์เปเทียน เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงาม และคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโรมาเนีย สร้างขึ้นโดยกษัตริย์คาโรลที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อนปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี ตัว ปราสาทเป็นศิลปะแบบเยอรมัน ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการด้วยไม้แกะสลักเสลาลวดลาย งดงาม เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟ ระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านไปชม วิหารซินายา (Sinaia Monastery) โดยวิหารตั้งอยู่บนภูเขาซีนาย (Mount Sinai ) เป็นวิหารขนาดใหญ่ของนิกายออร์โธดอกซ์ ที่ก่อตั้งโดยเจ้าชาย Mihail Cantacuzino ใน 1695 สำหรับการเดินทางไปยังวิหารนั้น สามารถเข้าถึงได้โดยรถไฟและรถยนต์ ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบราซอฟ  ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต์ และอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศโรมาเนีย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พัก RAMADA BRASOV HOTEL หรือเทียบเท่า ****

วันที่ 3บราซอฟ โบสถ์ดำ - บราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - บูคาเรส - อาคารรัฐสภา - ย่านเมืองเก่า

เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความงดงามของเมืองบราซอฟ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงาม และมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยชาวแซกซอนส์ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน เมืองบราซอฟจึงมีร่องรอยเก่าแก่ของวัฒนธรรมโรมาเนีย ด้วยความสวยงามของเมืองแห่งนี้ ถึงขั้นได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวให้เป็น “สวิสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก” บราซอฟ เป็นเมืองที่มีจัตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม  ตึกรามบ้านเรือนต่างได้รับการอนุรักษณ์ไว้เป็นอย่างดี จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก หรือนั่งเล่นร้านกาแฟแบบชิล ๆ ก็มีให้เลือกนับสิบร้าน  ได้เวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) เมืองที่มีชื่อเสียงมากเมืองหนึ่งในมณฑลบราโชฟ (Braşov County) โรมาเนีย เมืองซึ่งเลื่องชื่อในเรื่องของตำนานผีดูดเลือด หรือความเชื่อที่ว่าเมืองแห่งนี้เป็นที่อยู่ของแวมไพร์ในอดีต  จัตุรัสสภา ” หัวใจแห่งบราซอฟ จัตุรัสที่อยู่ใจกลางเมืองบราซอฟคือหัวใจของเมืองงามแห่งนี้ เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งอาคารสภาชุมชนเมืองที่มีอายุอานามกว่าพันปี ที่สำคัญรอบ ๆ จัตุรัสแห่งนี้เป็นแหล่งชุมนุมของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมัย นับตั้งแต่อาคารแบบโรมาเนสก์ โบสถ์สไตล์เรอเนสซองซ์ โรงแรมแบบบาโร้ก รวมถึงร้านกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซึ่งสร้างต่อเนื่องกันมาหลาย ๆ สมัยจัตุรัสแห่งนี้นี่เองเป็นที่มาของการขนานนามว่า “บราซอฟคือเมืองงามที่สุดของโรมาเนีย” นำท่ามตามรอยตำนานผีดูดเลือดโดยการนำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (BRAN CASTLE) หรือที่รู้จักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนียตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้าและเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้นทรานซิลวาเนียของประเทศโรมาเนีย ท่านจะได้ชมห้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบรรทม ห้องอ่านหนังสือ ห้องเล่นดนตรี นำท่านชมห้องแสดงตำนานของแดร็กคูล่า จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

เที่ยง            ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงบูคาเรสต์ (BUCHAREST) เมืองหลวงของโรมาเนีย ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียนและแม่น้ำดานูป บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขาและทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสน้อย” นำท่านเที่ยวชมเมืองและแวะถ่ายรูป จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square), โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House), คลับทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม “ประตูชัย” ซึ่งตั้งอยู่บนถนน KISSELEFF ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัย ในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย (Parliament Palace)  ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของประธานาธิบดีเชาเชสคู และนางเอลินา ภริยาผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งเอวิต้า เปรอง อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 6,000 ห้อง สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้างและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ท่านได้สัมผัสถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภาที่ใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้าง จากนั้นนำท่านสู่ย่านเมืองเก่า อิสระให้ได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

ค่ำ         ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ã พัก RAMADA BUCHAREST MAJESTIC HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4บูคาเรส-ทาร์โนโว-ปราสาทซาเรเวทส์-ย่านเมืองเก่า-ช้อปปิ้งถนนโบราณ

เช้า             

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (VELIKO TARNOVO) ดินแดนที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในบัลแกเรีย ตั้งแต่ยุคกลางมีการสร้าง  ป้อมปราการที่มีความแข็งแกร่งเพื่อป้องกันข้าศึก ตั้งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก คือ Tsarevets, Trapezitsa และ Sveta Gora และยังมีเขตแดนติดกับแม่น้ำยานตาที่มีความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อนอยู่เบื้องล่าง นอกจากนั้นยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของบัลแกเรียตอนเหนือ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองส์ (Bulgarian Renaissance) ป้อมปราการ โบสถ์ และพิพิธภัณฑ์มากมาย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของโลกยุคโบราณ

เที่ยง           

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             

นำท่านชมปราสาทซาเรเวทส์ (TSAREVETS FORTRESS) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาซาเรเวทส์ บริเวณริมแม่น้ำยานตาซากปรักหักพังอันโดดเด่น ซึ่งภายในมีป้อมปราการและพระราชวังที่แข็งแกร่งในยุคจักรวรรดิบัลแกเรียในยุคกลางที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์และมีโบสถ์ที่เป็น  สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปราสาทแห่งนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงหนา กว่า 3 เมตร มีประตูทางเข้า 3 ทาง  มีหอคอยบอลด์วินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีพระราชวังตั้งอยู่ตรงกลาง ที่มีกําแพงปิดล้อมอีกชั้นหนึ่ง ภายในกําแพงเมืองเต็มไปที่อยู่อาศัยของช่างฝีมือและสถานที่ฝึกอบรมช่างฝีมือเพื่อรับใช้งานทางคริสตจักรแต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีการตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปัจจุบันได้มีการทำนุบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ป้อมปราการแหล่งนี้อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์  จากนั้นนำท่านชมความงดงามของเมืองทาโนโว อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย   

ค่ำ               

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก MERIDIAN HOTEL BOLYARSKI หรือเทียบเท่า

วันที่ 5คาซาลัค-หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ-พลอฟดิฟ-เมืองโรมันโบราณ

เช้า             

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ คาซานลัค แหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรีย สถานที่ที่มองไปทางไหนก็เจอแต่           ดอกกุหลาบ สถานที่ที่สาวๆจากทั่วโลกอยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางสายดอกกุหลาบ ณ หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ (THE VALLEY OF ROSES) แหล่งปลูกกุหลาบอันกว้างใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนเมื่อมาเมืองคาซานลัค ซึ่งมีภูมิอากาศเหมาะแก่การเติบโตของดอกกุหลาบอย่างมาก อาจจะเรียกได้ว่า ดอกกุหลาบที่มาจากเมืองคาซานลัคเป็นดอกกุหลาบที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก ชมทุ่งดอกกุหลาบที่ปลูกไว้ในไร่อันกว้างใหญ่ กินอาณาเขตไปเป็นภูเขาทั้งลูก ให้ท่านได้ตื่นตาไปกับความสวยงามของมวลดอกกุหลาบนานาชนิดที่ชูดอกเบ่งบานรอการเก็บเกี่ยวอย่างสวยงาม ชมวิธีการเก็บดอกกุหลาบในไร่ ให้ท่านได้ลองเก็บกุหลาบที่มีกลิ่นหอมอย่างสนุกสนาน และให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องหอม เช่น น้ำหอม โลชั่น สบู่ แชมพู และน้ำมันหอมระเหย กลิ่นพฤกษาดอกไม้นานาพันธ์ โดยเฉพาะกลิ่นกุหลาบที่มีชื่อเสียงของเมือง

เที่ยง           

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 350,000 คน ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกดอกไม้ที่ใช้ทำหัวน้ำหอม และฟาร์มปศุสัตว์ต่าง ๆ นำท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองจนถึงปัจจุบัน สภาพตึกรามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิมเป็นที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน จากนั้นนำท่านเดินชมเขต  เมืองเก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินแบบโบราณ   นำชม โบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน(Philippopolis Theatre) อายุกว่า 2,000 ปี ที่  ยังคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผ่านชม สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการปกครองของออตโตมันเติร์ก โดยสร้างทับลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่สี่เสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบทับด้วยตะกั่ว และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร และผ่านชมโรงอาบน้ำแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุย้อนหลังไปในราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์   จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ         

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
พัก  Hotel  Imperial  Plovdiv  หรือเทียบเท่า

วันที่ 6คาร์โลโว-เทศกาลดอกกุหลาบเมืองคาร์โลโว-โซเฟีย

เช้า             

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางชมเมืองคาร์โลโว  เมืองซึ่งเป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของบัลแกเรีย เนื่องจากเมืองคาร์โลโวมีภูมิอากาศเหมาะแก่การเติบโตของดอกกุหลาบอย่างมาก จึงเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เครื่องหอม เช่น น้ำหอม โลชั่น สบู่ แชมพู และน้ำมันหอมระเหย กลิ่นพฤกษาดอกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะกลิ่นกุหลาบที่มีชื่อเสียงของเมือง และอาจกล่าวได้ว่ากุหลาบที่มาจากบัลแกเรียเป็นกุหลาบที่ดีที่สุดในโลก ดังนั้นกุหลาบจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศบัลแกเรียอีกด้วย          ได้เวลาอันสมควรนำท่านชมเทศกาลดอกกุหลาบ ROSE FESTIVAL KARLOVO เทศกาลนี้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 1903 และจัดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี บริเวณที่จัดงานจะมีการแสดงของวงดนตรีพื้นเมือง ในงานจะคัดเลือกดอกกุหลาบที่สวยที่สุดมาตกแต่งประดับประดาและคัดเลือกหญิงสาวงามในเมืองมาร่วมงาน มีการประกวดสาวงามประจำเมือง โดยหญิงสาวที่จะสามารถลงประกวดได้นั้นมีข้อแม้ต้องเป็นหญิงสาวที่เรียนจบระดับมัธยมในเมืองเท่านั้น ซึ่งผู้ชนะจะได้เป็น “The Queen Of Roses” จากนั้นร่วมชมขบวนพาเรดแห่ดอกกุหลาบ (Rose Festival Parade) ที่จัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ ในขบวนชาวเมืองจะแต่งกายชุดประจำชาติสีสันสดใส ร่วมกันร้องเพลง เต้นรำ และโปรยดอกไม้อย่างรื่นเริง

เที่ยง           

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             

ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวงของประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ มีเทือกเขาวิโตชา ที่บนยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะทอดยาวเป็นฉากหลังอันงดงามของเมือง นำท่านเที่ยวชมกรุงโซเฟีย ซึ่งเป็นเมือง  ชุมทางในบริเวณคาบสมุทรบอลข่าน “Balkans Peninsula”  ในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินของโรมัน พระองค์ทรงชื่นชอบเมืองแห่งนี้มากจนได้ให้ชื่อว่า “My Rome” จากนั้นอิสระให้ได้เดินเล่นเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

ค่ำ               

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พัก  NOVOTEL HOTEL. หรือเทียบเท่า

วันที่ 7เมืองรีล่า – อารามรีล่า – วิหารอเล็กซานเดอร์ – โบสถ์โซเฟีย –จัตุรัสบัสเทนเบิร์ก-โซเฟีย-กรุงเทพ

เช้า             

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองรีล่า เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ามกลางป่าเขานี้เป็นที่ตั้งของ อารามรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของประเทศบัลแกเรีย โดยตัววิหารนั้นตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ที่ระดับความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำริลสก้าและดรุสย่า วิทซ่า ที่ไหลอยู่เบื้องล่างได้อย่างสวยงาม ให้ท่านเดินชมความงดงามอลังการของวิหารที่ก่อตั้งขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 10โดยนักบุญจอห์นแห่งรีล่า (St.John of Rila) หลุมศพของท่านกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นอารามที่มีบทบาทสำคัญในด้านจิตวิญญาณและสังคมของบัลแกเรียยุคกลาง อารามน้ีเคยถูกทำลายด้วยเหตุเพลิงไหม้ตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ระหว่างคริสตศักราช 1834-1862 รูปแบบของอารามเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของศิลปะสมัยเรอเนสซองส์ ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 และเป็นจุดมุ่งหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนนิกายออโธดอกซ์จากทั่วโลก นอกจากนี้อารามเป็นแหล่งสะสมทรัพย์สมบัติ และวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปีอีกเป็นจำนวนมากและยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 อีกด้วย

เที่ยง         

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโซเฟียอีกครั้ง นำท่านชมความงามของตัวเมืองที่มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี “Alexander Nevsky Cathedral” มหาวิหารนี้มีรูปแบบการก่อสร้างแบบนีโอไบแซนไทน์ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกนามว่า อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ ก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง 53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนอันวิจิตรตระการตา ภายในมีเนื้อที่ประมาณ 3,170 ตารางเมตร ซึ่งสามารถจุผู้เข้าทำพิธีได้ประมาณ 10,000 คน จึงถือเป็นหนึ่งในมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของภูมิภาคนั้น จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์โซเฟีย “The Sofia Synagogue” โบสถที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามในทวีปยุโรป จากนั้นแวะไปชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) นำท่านผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George) เป็นโบสถ์คริสต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวโรมันในศตวรรษที่ 4 ก่อสร้างโดยใช้ อิฐแดง และยังถือว่าเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในโซเฟีย  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.45 น.         

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน OS 798/OS025 (1845-1920/2325-1440 )แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย  ä (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

วันที่ 8 กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ)

14.40 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยความสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม