ทัวร์จีน เฉิงตู-เจิ่วจ้ายโกว- หวงหลง 6 วัน 5 คืน

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

551
Tour Details
  • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
Itinerary

Day 1กรุงเทพฯ - นครเฉิงตู

14.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

17.20 น.
ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู ประเทศจีน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) เที่ยวบินที่ SL932

21.15 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการทางสนามบินและรับกระเป๋าสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถผู้ชำนาญเส้นทาง จากนั้นนำท่านสู่ โรงแรมที่พัก

พักค้างคืน HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ****

Day 2นครเฉิงตู - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว

เช้า                
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว  ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 ส.ค.2476 ทำให้ภูเขาถล่มลงมาปิดกั้นแม่น้ำหมิงเจียงที่ไหลผ่านเมือง ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วท่วมบ้านเรือน ไร่นารวมถึงตัวกำแพงเมือง จนกลายเป็นทะเลสาบที่มีความกว้าง 1 กม.ยาว 10 กม. อีกจุดเด่นของทะเลสาบคือการที่มีน้ำเป็นสีเขียว อันเกิดขึ้นจากแร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในดินและประกอบกับความลึกของทะเลสาบกว่าร้อยเมตรเป็นทิวทัศน์ที่ให้บรรยากาศที่ยากเกินจะบรรยาย

เที่ยง              
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซงพาน เมืองหน้าด่านที่สำคัญของราชวงศ์ฮั่น,ราชวงศ์ถัง มีอายุมากกว่า 2000 ปี เป็นเมืองสำคัญในการติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างทิเบตและจีนไม่ว่าจะเป็น ชา ผ้าไหม เกลือ นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณที่มีอายุมากกว่า 500 ปี นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างภายในเมืองที่ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายหลัง อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว

ค่ำ                 
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักค้างคืน RUNDU HOTEL หรือเทียบเท่า ****

Day 3อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (เต็มวัน)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ดินแดนแห่งความฝัน ณ “จิ่วจ้ายโกว” ดินแดนบนขุนเขาซึ่งเราจะได้พบและสัมผัสกับความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติบนเทือกเขาสูง ที่สวยดุจดั่งสวรรค์ ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเหมือนอย่างที่เห็นในยุโรป มีป่าเปลี่ยนสีที่งดงาม ซึ่งในแต่ฤดูกาลก็จะมีความงดงามที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นภาพความงามของธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ภายในอุทยาน ชมป่าไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีออกมา ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ระหว่างทางก็จะพบกับ ทะเลสาบมังกรหลับ ที่มีผืนน้ำสีเขียวมรกต ต่อจากนั้นเป็น ทะเลสาบซูเจิง ที่มีผืนน้ำสีเขียวมรกตคั่นด้วยแนวป่าเปลี่ยนสี ถัดขึ้นไปจะเป็น น้ำตกซูเจิง ขนาดใหญ่ท่ามกลางป่าเปลี่ยนสีที่กระจายอยู่ทั่วขุนเขา จากนั้นก็จะมาถึง ทะเลสาบเสือ ที่สามารถมองเห็นผืนน้ำใสและไม่ไกลกันมากนักก็จะขึ้นไปถึง น้ำตกนื่อรื่อหลาง ที่สวยงามมากและถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของจิ่วจ้ายโกว จากนั้นนำท่านชมความงามของทะเลสาบยาวซึ่งทอดตัวเป็นตัว S มีฉากหลังเป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมพร้อมกับใบไม้สีสันสวยงามยิ่งนัก ถัดมาไม่ไกลนำท่านชม ทะเลสาบห้าสี ซึ่งถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยทีสุดของอุทยาน ฯ นำท่านชมความงามของสีสันที่เกิดขึ้นภายในทะเลสาบอิสระให้ท่านถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านขึ้นไปถึงปลายทางที่ ทะเลสาบไผ่ศรธนู และไม่ไกลมากนักท่านจะได้ชม ทะเลสาบหมีแพนด้า ขนาดใหญ่ มีน้ำตกหมีแพนด้า ซึ่งมีความงามไม่แพ้น้ำตกแห่งอื่นๆ สายน้ำที่ไหลเป็นน้ำตกหมีแพนด้าก็มาจากตัวทะเลสาบด้านบน ส่วนน้ำตกด้านล่างมีป่าเปลี่ยนสีแซมสลับในบริเวณหน้าน้ำตก ช่วยแต่งเติมให้ภาพน้ำตกมีสีสันสวยงามน่าประทับใจทีเดียว จากนั้นก็ลงมาต่อที่ น้ำตกธารไข่มุก ที่ต้องเดินตามสะพานไม้ลดหลั่นไปตามตัวน้ำตกและสภาพป่าเปลี่ยนสีที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้อย่างตระการตา ปิดท้ายด้วยทะเลสาบนกยูงทะเลสาบใหญ่ที่มีลักษณะและสีสันคล้ายกับนกยูงตัวใหญ่ ยิ่งได้มองมุมสูงจะเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ก่อนอำลาความสวยงามของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ให้เวลาท่านอิสระช้อปปิ้งของฝากที่หมู่บ้านชาวทิเบตกันตามอัธยาศัย (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน RUNDU HOTEL หรือเทียบเท่า ****

Day 4จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองตูเจียงเยี่ยน

เช้า                
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ดินแดนเทพนิยาย อุทยานแห่งชาติหวงหลงหรือมังกรเหลือง ได้ชื่อว่าเป็น  แหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณ ผนวกกับความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่น ของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะและโตรกธาร ด้วยผลงานรังสรรค์จากธรรมชาติ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า ‘สระสวรรค์ในแดนดิน’ นำท่านชมความงามของทะเลสาบห้าสีและวัดหวงหลง  ซึ่งตั้งอยู่ด้านบนสุดของอุทยาน จากนั้นคณะเดินลงจากด้านบนของอุทยานชมความงามของธรรมชาติตามเส้นทางที่อุทยานสร้างขึ้น ชมแนวหินสีเหลืองที่เกิดจากการจับตัวของแคลเซียมแผ่คลุมอยู่โดยทั่วไปบริเวณสันเขา บ้างก็แปลงกายเป็นสระน้ำหลากสีสันที่ลดหลั่นเรียงตัวกัน  ลงมาเป็นชั้นๆ เมื่อมองจากที่ห่างไกล จึงเห็นราวกับเป็นมังกรทองเหลื่อมสลับลายที่ลดเลี้ยวอยู่ท่ามกลางแมกไม้สี เขียวและเหินหาวสู่ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี  และระหว่างเส้นทางธรรมชาตินี้ ยังมีแนวหินปะการังที่เกิดจากการสะสมของแคลเซียมหรือหินคาร์สท์ (KARTS) ที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในโลก ปกคลุมอยู่ตลอดแนวสันเขา ผ่านเส้นทางของน้ำตกสายต่างๆ บ้างก็กลายเป็นสระน้อยใหญ่ ที่รองรับน้ำใสเย็น แล้วส่งผ่านลงมาเป็นชั้นๆ อันเป็นสัญลักษณ์เลื่องชื่อของอุทยานแห่งนี้เต็มอิ่มกับความสวยงามของธรรมชาติ (รวมค่าบริการกระเช้าไปกลับ) ได้เวลาสมควรนำคณะออกเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน

ค่ำ                 
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักค้างคืน GELINDONGFANG HOTEL หรือเทียบเท่า ****

Day 5เมืองตูเจียงเยี่ยน - รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - เมืองโบราณลั่วไต้

เช้า                
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ บริเวณจัตุรัสหย่างเทียนวู่ เป็นจุดเช็คอินที่สำคัญสำหรับคนที่มาเที่ยวที่เมืองตูเจียงเยี่ยน บริเวณจุดต๋าข่า อำเภอตูเจียงเยี่ยน นครเฉิงตู เป็นหุ่นปั้นน้องแพนด้ากำลังนอนเซลฟี่ ซึ่งเป็นผลงานศิลปะที่ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดัง FLORENTIJN HOFMAN รูปปั้นแพนด้ายักษ์มีความยาว 26 เมตร กว้าง 11 เมตร สูง 12 เมตร และหนัก 130 ตัน มีความน่ารักของประติมากรรมชิ้นนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านชมความน่ารักของหมีแพนด้า ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ท่านจะได้ชมกับหมีแพนด้ามากมายหลายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแพนด้าแดง แพนด้ายักษ์ที่เรารู้จักกันดี ภายในศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาลจีนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์พร้อมกับเป็นการจัดแสดงหมีแพนด้าเพื่อให้คนที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด ในส่วนแสดงต่างๆ มีการจัดสถานที่ไว้อย่างสวยงามแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของเหล่าแพนด้า ท่านจะได้ชมความน่ารักของลูกแพนด้า ถ่ายภาพกับแพนด้าแบบใกล้ชิด

เที่ยง             
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลั่วไต้ หรือเมืองที่ถูกนิยามว่า “แกะดำ” บนที่ราบเฉิงตูของประเทศจีน มีหมู่บ้านกระจายตัวอยู่หลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือหมู่บ้าน “ลั่วไต้” สาเหตุที่เรียกที่นี่ว่าเป็นหมู่บ้าน “แกะดำ”นั้นเป็นเพราะว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้พูดภาษาคนละภาษากับชาวบ้านในหมู่บ้านรอบๆ แต่กลับมีภาษาที่ไปละม้ายคล้ายคลึงกับชาวฮากกาหรือเค่อเจียที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่พรมแดนมณฑลกว่างตงและฝูเจี้ยน(ฮกเกี้ยน) ซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลนับพันลี้ และเมืองนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ต้นแบบในการ์ตูนชื่อดังของจีนอย่าง BIG FISH & BEGONIA เป็นเรื่องราวของภูติน้อยที่แปลงกายเป็นโลมาสีแดง กับหนุ่มน้อยชาวประมง

ค่ำ                 
รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักค้างคืน SERENGTI HOTEL หรือเทียบเท่า ****

Day 6นครเฉิงตู - ถนนซอยแคบซอยกว้าง - วัดต้าฉือ - หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก - ถนนคนเดินไท่กู๋หลี - ถนนชุนซีลู่ - นครเฉิงตู - กรุงเทพฯ

เช้า                
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ถนนซอยกว้างซอยแคบ หรือถนนควนไจ่เซี่ยงจื่อ เป็นถนนที่แสดงถึงเสน่ห์ของการตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ ที่มีการผสมความเป็นทันสมัยเข้าไปอย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในแต่ละซอยและตรอกให้เดินช้อปกันเพลิน ทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดต้าสือ หรือ วัดต้าฉือ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเฉิงตู เป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,600 ปี สถาปัตยกรรมอันงดงาม และความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรูป ในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตก เดิมชื่อว่า “วัดจิ่งอัน” ต่อมาในสมัยราชวงศ์ถัง ได้รับการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดต้าฉือ” อารามแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยราชวงศ์ซ่ง พระถังซัมจั๋ง พระภิกษุผู้เลื่องชื่อจากเรื่องไซอิ๋ว เคยมาศึกษาพระธรรมและจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ก่อนออกเดินทางไปชมพูทวีป

เที่ยง              
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               
นำท่านชมจุดเช็คอินที่ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก เป็นแพนด้าที่อ้วนน่ารักกำลังปีนป่าย เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางเมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ เป็นแหล่งช้อปปิ้ง สถานบันเทิง และไลฟ์สไตล์ยอดนิยมใจกลางเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศที่ทันสมัย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก โดยไท่กู่หลี่สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นวัดโบราณในอดีต ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งรวมแบรนด์ดังระดับโลก ร้านอาหารชั้นเลิศ คาเฟ่สุดชิค บาร์สุดคึกคัก โรงภาพยนตร์ทันสมัย และพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เหมาะสำหรับการเดินเล่น ชอปปิ้ง ทานอาหาร ดื่มด่ำกับบรรยากาศ และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางไปชอปกันต่อ ณ ถนนชุนซีลู่ เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเมืองเฉิงตู เต็มไปด้วยร้านค้าและแหล่งชอปปิ้ง รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆมากมาย เปรียบได้เหมือนกันสยามของบ้านเรานั่นเอง ** อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งของทุกท่าน **ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่

22.15 น.
คณะทัวร์อำลา นครเฉิงตู เดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน SL933

00.20 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม