ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

467
ทัวร์จีน-ซีอาน-ลั่วหยาง-5-วัน-9C
Tour Details
  • สายการบินสปริงแอร์ไลน์ (9C) น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • อาหารท้องถิ่นเลิศรส พร้อมเมนูพิเศษ เก๊ยวซีอาน
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสนุกได้เต็มที่
Itinerary

Day 1สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ - ซีอาน

14.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินสปริงแอร์ไลน์ (9C) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับท่าน

17.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองซีอาน โดยสายการบินสปริงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 9C7456

21.45 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองซีอาน เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่งและเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงสิบสามราชวงศ์รวมทั้ง โจวชินฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหมมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 ปี จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถผู้ชำนาญเส้นทางคอยต้อนรับท่านที่สนามบินจากนั้นนำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พัก HOLIDAY INN EXPRESS XIAN ANCIEN TOWN WEST หรือเทียบเท่า****

Day 2รถไฟความเร็วสูง - ลั่วหยาง - วัดม้าขาว - เติ้งฟง - วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟู18อรหันต์

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่สถานที่รถไฟความเร็วสูง เพื่อออกเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง

09.38 .       
ออกเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G1918 สุดยอดเทคโนโลยีในการเดินทางของจีน ที่ได้รับการยกย่องว่าสะดวกสบายที่สุดเทียบเท่ากับการเดินทางด้วยสายการบินชั้นนำ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางจนถึงเมืองลั่วหยาง

11.00 น.       
เดินทางถึงเมืองลั่วหยาง จากนั้นนำท่านสู่ วัดม้าขาว หรือวัดไป๋หม่า สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์ฮั่น เป็นวัดพุทธแห่งแรกในประเทศจีน โดยกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมากระทั่งปัจจุบัน อารามที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นต่างก่อสร้างขึ้นในสมัยหมิงและชิงทั้งสิ้น โดย วิหารพระใหญ่ เป็นสิ่งก่อสร้างหลักของวัด แผนผังวัดม้าขาว เป็นรูป 4 เหลี่ยมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร  

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำทางเดินทางสู่ เมืองเติ้งฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) สร้างขึ้นเมื่อ ปีค.ศ. 495 ซึ่งเป็นอารามแห่งแรกของการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผู้ที่นํามาเผยแพร่มาจากประเทศอินเดียคือ“พระโพธิธรรมตั๊กม้อ” ภายในสิ่งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น ศาลาตั๊กม้อ, ตําหนักไป๋อี ,ตําหนักพันพระพุทธ เป็นต้น นำท่านชม ป่าเจดีย์(ถ่าหลิน) ซึ่งเป็นหมู่เจดีย์200 กว่าองค์ที่ฝังศพผู้ออกบวชบําเพ็ญ ในสมัยอดีต ที่หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ที่มีวัตถุก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า และได้เวลาอันสมควรนำชม“การแสดงโชว์วิทยายุทธ กังฟู18 อรหันต์” ศิลปะการต่อสู้อันเลื่องชื่อของวัดเส้าหลิน ท่านจะตกตะลึงอยู่ในห้วงแห่งความสนุกในวิทยายุทธสะท้านฟ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึกกังฟู

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่โรงแรม
พัก ASCENT HOTEL DENG FENG หรือเทียบเท่า****

 

Day 3เติ้งฟง - ลั่วหยาง - หลงเหมินสือคู - รถไฟความเร็วสูง - เมืองซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันวิจิตรตระการตาที่และเป็นสุดยอดมรดกโลกที่หาชมยากยิ่งนั่นคือ หลงเหมินสือคู หรือประตูมังกรฟ้าพันปี (รวมรถเล็ก) ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่5 –7 โดยช่างฝีมือทางด้านศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกว่า 1,300 คูหา ซึ่งยังมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780 ชิ้น งานประติมากรรม กว่า10,000 ชิ้น ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง17 เมตร ส่วนองค์เล็กที่สุดมีความสูงเพียง2 ซม โดยการขุดเจาะแกะสลักที่มีความยิ่งใหญ่หนึ่งในสามของจีนตั้งอยู่บนชะง่อนผาสองฟากฝั่งแม่น้ำยี มีความยาวรวม 1,000เมตรภายในถ้ำมีพระแท่น2,100 ตัวพระเจดีย์40กว่ารูป มีศิลาจารึก ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้รวมกว่า3,100 เรื่องและยังมีพระพุทธรูปแกะสลัก 100,000กว่าองค์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.02 น.       
ออกเดินทางกลับเมืองซีอานโดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G1975

14.30 น.       
เดินทางถึงเมืองซีอาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ต้าเยี่ยนถ่า” เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจงเพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาสและแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่า ขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร และในเวลา 12.00 น. จะได้ตระการตากับโชว์น้ำพุ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่โรงแรม
พัก HOLIDAY INN EXPRESS XIAN ANCIEN TOWN WEST หรือเทียบเท่า****

Day 4เมืองซีอาน - หลินถ่ง - กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋น - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - จัตุรัสหอระฆัง - ตลาดอิสลาม - โชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หลินถ่งที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม นำชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋น นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปีค.ศ.1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัวหุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมี

การค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก จากนั้นนำท่านชม สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้แรงงานในการสร้างถึง 4 แสนคน เวลาสร้างนานถึง 37 ปี ถูกสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีผู้เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ชิน สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัวนับเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี คศ.1979 โดยองค์การสหประชาชาติ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซีอาน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม จัตุรัสหอระฆัง โบราณเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง นำท่านสู่ ตลาดอิสลาม แห่งช้อปปิ้งที่พื้นถนนปูด้วยแผ่นหินสีเทาเข้มตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงไปตลอดความยาวกว่าร้อยเมตร สองฝากถนนเรียงรายด้วยร้านอาหารน้อยใหญ่ติดกันเป็นพรืด กับร้านแบบรถเข็นและตั้งโต๊ะมากมายละลานตา ที่นี่คือชุมชนอิสลามโบราณของชาวจีน มีชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลามออกมานั่งรับประทานอาหารและเดินเลือกซื้อของกินมากมาย เหมือนจะบอกว่าซีอานเป็นเมืองที่มีชาวฮั่นที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวตะวันตกก็ให้ความสนใจมาเดินชมวัฒนธรรมด้านอาหารการกินและเลือกซื้อของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษเกี๊ยวซีอาน) หลังอาหารนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของโชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัย ราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรือง ความงามของการแสดงอันตื่นตาตื่นใจที่จะเรียกเสียงปรบมือและสร้างความตระการตา ให้ท่านได้ตลอดเวลา

พัก HOLIDAY INN EXPRESS XIAN ANCIEN TOWN WEST หรือเทียบเท่า****

Day 5กำแพงเมืองโบราณ - ซีอาน - กรุงเทพฯ

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.05 น.
คณะอำลาเมืองซีอาน เดินทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน 9C7455

16.35 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม