ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

532
Tour Details
  • สายการบินแอร์เอเชีย (FD) น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสนุกได้เต็มที่
Itinerary

Day 1สนามบินดอนเมือง - ฉงชิ่ง - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - มหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจี่ยฟังเป่ย

04.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD)  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับท่าน

06.00 น.
ออกเดินทางสู่ฉงชิ่งโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD556

10.10 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานฉงชิ่ง จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการทางสนามบินและรับกระเป๋าสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง หรือพิพิธภัณฑ์ซานเสีย ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในพิพิธภัณฑ์มีการนำเสนอประวัติความเป็นมาของเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนเมื่อครั้งอดีต รวมทั้งแบบจำลองเขื่อนซานเสียบอกเล่าความเป็นมาของเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ได้เวลาสมควรนำท่านชมความอลังการภายนอก มหาศาลาประชาคม หรือต้าหลี่ถังในภาษาจีนกลาง หนึ่งในสัญลักษณ์ประจำมหานครฉงชิ่ง เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และยังสามารถใช้เป็นโรงละครสำหรับประชาชน มีความจุได้มากถึง 4,000 คน โดยมีการสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2494 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจำ ลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดิน เจี่ยฟังเป่ย (Jiefangbei Pedestrian ) ศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง และแหล่งช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย สินค้าแบรนด์เนม ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าร้านค้ามากมายมากว่า 3,000 ร้านค้า และยังมีเป็นหอนาฬิกา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของย่านถนนคนเดิน “เจี่ยฟังเป่ย”

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก ATHESTEL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 2ฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - สะพานแก้วสวรรค์ - IMPRESSION WULONG

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ เมืองอู่หลง (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อม ด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่นํ้าอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่ง ประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทางถึงเมืองอู่หลง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า 3 สะพานสวรรค์ นำท่านชม สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจก ชมวิวทิวทัศน์ของหลุมฟ้าจากขอบหน้าผาสูง จากนั้นนำท่านลงลิฟท์แก้วเที่ยวชม 3 สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยานและรถกอล์ฟ) มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตี๊ยมเก่าๆซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในและจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง “ศึกโค่นบันลังก์วังทอง” และ หนังฝรั่งเรื่อง Transformers 4 (ทรานส์ฟอร์เมอร์ส ภาค 4)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

หลังอาหารนำท่านชมโชว์ IMPRESSION WULONG ผลงานของผู้กำกับจางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาของเมืองอู่หลงให้เป็นฉาก โดยบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและประวัตศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านการแสดงโชว์ มีผู้แสดงกว่า 500 คนและชมระบบแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ ตระการตา

พัก EVIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3อุทยานเขานางฟ้า - ตลาดหงหยาต้ง -ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่าบริการรถกอล์ฟ) ชมทัศนียภาพของอุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียง ระดับความสูงเฉลี่ย 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู คือมี ป่าไม้หนาแน่น ยอดเขาประหลาด ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และลานหิมะในฤดูหนาว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง นำท่านอิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้นในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้าแปรรูปและเครื่องเทศโดยเฉพาะหมาล่าวัตถุดิบที่ชาวจีนเสฉวนนิยมใส่ลงไปในอาหาร ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองฉงชิ่ง เตรียมลงเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย และติดอันดับ 3 ของ แม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านตลอดทั้งเมืองจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นเมืองท่าที่มีความทันสมัยโดยเฉพาะบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างงรวดเร็ว ตึกสูงระฟ้าเกิดขึ้นมากมาย เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามโดดเด่นยามค่ำคืน ตึกสูงเสียดฟ้าเหล่านี้จะเปิดแสงไฟระยิบระยับส่องแสงสะท้อนนลงสู่แม่น้ำอย่างงดงาม ประกอบกับด้วยเมืองฉงชิ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การล่องเรือในแม่น้าแยงซีเกียง เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการ ของสองฟากฝั่งแม่น้ำ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
พัก ATHESTEL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - เขาเป๋าติ่งซาน- พระพุทธรูปแกะสลักหิน - เมืองฉงชิ่ง

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองต้าจู๋ เมืองที่มีปฏิมากรรม  แกะสลักหินผามากกว่า 50,000 ชิ้น ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1999 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโกเป็น 1 ใน 40 กว่าแหล่งมรดกโลกของจีน นำท่านสู่เมืองโบราณชางโจว เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นริมแม่น้ำตั้งอยู่เขตชวนหวี้ มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัย อยู่เป็นจำนวนมาก ภายในท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคโบราณในสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง ซึ่งโครงสร้างอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงไว้สถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม เราสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก หรือของฝากจากที่นี่ได้อย่างมากมาย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมมรดกโลกที่อลังการ พระพุทธรูปแกะสลักหินต้ําจู๋ ตั้งอยู่ที่ เขาเป๋าติ่งซาน อยู่ห่างจากตัวเมืองต้าจู๋ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร ชมปฏิมากรรมแกะสลักหินผางดงามที่มีความยาวประมาณ 500เมตร การแกะสลักหินที่เป๋าติ่งซานมีลักษณะพิเศษ คือ มีการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆ ส่วนใหญ่จะสะท้อนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม ความเป็นอยู่ หินแกะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี คือ รูปหญิงเลี้ยงไก่ (หยั่งจีหลูว์) สาวน้อยเป่าขลุ่ย (ชุยตี๋หนี่ว์) พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวรพันมือ (เชียนโส่วกวนอิน) เป็นต้น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง

ค่ำ 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
พัก ATHESTEL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

11.00 น.
คณะอำลาเมืองฉงชิ่ง เดินทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน FD557

13.20 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม