ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
สอบถามเพิ่มเติม/เบอร์โทรศัพท์*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

1497

มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม?

ทีมงานวาริต้า ทราเวล คอยให้คำแนะนำทุกคำถาม โทรเลย เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 น.-17.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.

02-1024241-2

contact@varitatravel.com

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 ➡ 8 วัน 5 คืน

🔵 ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิชี่ 
🔵 โบสถ์เมเตคี
🔵 สะพานแห่งสันติภาพ
🔵 ป้อมนาริคาล่า
🔵 ทบิลิชี่มอลล์
🔵 คาซเบกี้
🔵 โบสถ์เกอร์เกตี้ 
🔵 อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ 
🔵 อารามเกลาติ 
🔵 พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
🔵 วิหารจวารี 
🔵 วิหารสเวติสเคอเวรี
🔵 ถ้ำโพรมิธีอุส

สายการบิน

การ์ต้า แอร์เวย์ (Qatar Airways)

โรงแรม

มาตรฐานระดับ 4* พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ทัวร์

รายการทัวร์จัดให้แบบสบายไม่เหนื่อย ค่อยๆ ไปทีละเมือง.....ถูกใจแน่นอน

พาหนะ

รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

หัวหน้าทัวร์

นำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวก
ช่วงเวลาเดินทาง
4-11 ธ.ค.63 สอบถามราคา
28 ธ.ค.- 4 ม.ค.63
สอบถามราคา
26 ม.ค.-2 ก.พ.63 สอบถามราคา
9-16 ก.พ.63 สอบถามราคา
7-14 มี.ค.63 สอบถามราคา
28 มี.ค.-4 เม.ย.63  สอบถามราคา
รูปภาพ
รายละเอียด

กรุงเทพฯ

22.00 น.
– คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ …. ทางเข้าประตู …. สายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (Qatar Airways) เจ้าหน้าที่ วาริต้า ทราเวล คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

ทบิลิซี - เมืองเก่าทบิลิซี่ - โบสถ์เมเตคี - สะพานแห่งสันติภาพ - ป้อมนาริคาล่า

01.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ QR837/355 (0145-0525/0715-1130) แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน)

11.30 น.
– เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ระหว่างทางชมความงามสองข้างทางของกรุงทบิลิซี่อันสวยงาม

เที่ยง
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– หลังอาหารนำท่านชมย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิชี่ (old town of tbilisi) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนสีสันสดใสสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป ซึ่งเป็นการผสมผสานของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย จึงเกิดเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบของประเทศจอร์เจีย             นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เมเตคี (metekhi chuRCH) โบสถ์อันเก่าแก่อายุราว 800 ปี ซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี จากนั้นนำทุกท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป

ค่ำ
– บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
– พัก ASTORIA HOTEL, TBILISI หรือเทียบเท่า****

ป้อมอนานูรี - เมืองคาสเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์มิตรภาพ

เช้า
– บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

– จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอร์เคซัส ระหว่างการเดินทางนำท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้  เป็นป้อมปราการใน  ศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำขนานใหญ่จนกลายเป็นทะเลสาบอันสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางกันต่อ

เที่ยง
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางสู่จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง คาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งรถจิ๊ปขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI SAMEBA CHURCH) ซึ่งถูกสร้าง  ขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของ  โบสถ์ศักดิ์แห่งนี้ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่ง  อาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด) อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ เก็ยภาพความประทับใจตามอัทธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักระหว่างขากลับให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับ อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (MONUMENT OF FRIENDSHIP) สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงทรงครึ่งวงกลม ตกแต่งศิลปะบนกำแพงมากมายสีสันสดใส

ค่ำ
– บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
– พัก SNO KAZBEGI HOTEL หรือเทียบเท่า****

เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – ถ้ำอุพลิสชิเค่ – เมืองบอร์โจมี

เช้า
– บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

– นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ GORI เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ พลี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในอดีต เป็นอดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต นอกจากนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (JOSEPH STALIN) อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียตนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ด้านข้างพิพิธภัณฑ์มีขบวนรถไฟที่ใช้เป็นที่บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีห้องทำงาน ห้องนอน ของสตาลิน จัดแสดงไว้

เที่ยง
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– นำท่านเดินทางสู่ อุพลิสชิเค่ (UPLISTSIKHE) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods ) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 ท่านจะได้ชมความมหัสจรรย์ของการขุดเจาะภูเขาหิน เพื่อสร้างเป็นที่พักอาศัยของคนในอดีต ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี BORJOMI  เป็นเมืองตากอากาศในจอร์เจียตอนใต้ที่มีประชากร 10,546 คนเป็นหนึ่งในเขตของภูมิภาค Samtskhe-Javakheti และตั้งอยู่ใน  หุบเขา Borjomi ที่งดงามด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ Borjomi – Kharagauli เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมน้ำแร่และเป็นที่ตั้งของวังฤดูร้อน Romanov นอกจากนี้ยังเป็นเมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดมาตั้งแต่อยู่ในการปกครองของโซเวียต

ค่ำ
– บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
– พัก BORJOMI PALACE HOTEL. หรือเทียบเท่า****

เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี - เมืองคูไทซี - อารามเกลาติ – ย่านเมืองเก่า

เช้า
– บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

– นำท่านเที่ยวชมเมือง บอร์โจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี Bakuriani Mountain และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ นำท่านเดินชม สวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและ  ผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด อิสระให้ ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงาม ได้เวลานัดหมายนำท่าน เดินทางสู่ เมืองคูไทซี (KUTAISI) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต ด้วยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนแหล่งที่มีดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแกการเพาะปลูกจึงถือได้ว่าเป็นเมืองการเกษตรที่สำคัญของจอร์เจีย

เที่ยง
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของเมืองคูไทซี ชมอาคารบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์นำท่านชม อารามเกลาติ (GALATI MONASTRY) อารามหลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงคข์องกษัตริย์เดวิดที่ 4 กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่10-11 อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระแม่มารีและโบสถ์เซนต์จอร์จ เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโกอันสวยงามมากมายหลายภาพนอกจากนี้อารามเกลาติยังเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศที่ผลิต  นักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา, และนักปราชญ์ชื่อดังมากมาย องค์กรยูเนสโก้ได้ประกาศให้อารามแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกโลกสถานเมื่อปี ค.ศ.1944 จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกันตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ภัตตาคาร

ค่ำ
– บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
– พัก TSKATUBO SPA RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า****

เมืองบาทูมิ – ล่องเรือทะเลดำ-ย่านเมืองเก่า- จตุรัสปีอาซซ่า - รูปปั้นอาลีและนีโน่

เช้า
– บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

– นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (BATUMI) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่ติดทะเลดำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตัวเมืองเก่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

เที่ยง
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– หลังอาหารนำท่านชมความงดงามของเมืองบาทูมีโดยการล่องเรือท่องเที่ยวในทะเลดำ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองและทะดำอันยิ่งใหญ่   การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งจะล่องได้ในช่วงที่คลื่นลมสงบ  สมควรแก่เวลานําท่านเดินชม จตุรัสปิอาซซ่า (PIAZZA SQUARE) หนึ่งในจตุรัสสําคัญของเมืองบาทูมิซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายใกล้ริมอ่าวทะเลดําโดยสถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีชมงานภาพโมเสกและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจัตุรัส นําท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi สร้าง ขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์ สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อน หย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองจากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING  SCULPTURE) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุก ๆ 10 นาที (เริ่มตั้งแต่ 19.00น.) จุดประสงค์ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจาน

ค่ำ
– บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
– พัก BATUMI WORLD PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า****

บาทุมี- เมืองมิทสเคด้า-วิหารสเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ทบิลิซี่-กรุงเทพมหานคร

เช้า
– บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

– หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี่ ผ่านเส้นทางอันสวยงาม ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศของเทือกเขาคอเคซัส บ้านเรือนชนบทสลับกับตัวเมือง ชมวิถีชิวิตของชาวจอร์เจียผ่านเส้นทางสู่เมืองหลวงทบิลิซี่ ระหว่างทางแวะพักอิริยาบทในการเดินทางเป็นระยะ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม. )

เที่ยง
– บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
– หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคด้า (MISKHETA) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุ กว่า 3,000 ปี ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมือง หลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปีค.ศ.500 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า Historical Monument Of Mtskheta เป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site เมื่อปี ค.ศ.1994 จากนั้นนำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL)ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง “เสา” และ Tskhoveli หมายถึง “ชีวิต” เรียกง่ายๆ รวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย  ได้เวลาอันสมควรนำท่านชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจอร์เจียสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า อารามแห่งไม้กางเขน Monastery Of The Cross ภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง สันนิษฐานว่าเป็นไม้กางเขนแห่งคริสต์ศาสนาอันแรกของจอร์เจีย มีตำนานเล่าว่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 นักบุญนีโน่ Saint Nino ผู้เผยแผ่ศาสนาหญิงจากคัปปาโดเกีย ดินแดนในยุคโบราณตั้งอยู่ในภาคกลางของคาบสมุทรอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน เป็นผู้นำคริสตศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในจอร์เจียเป็นครั้งแรก และเป็นผู้สร้างไม้กางเขน  ได้เวลาอันสมควร ท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.25น.
– ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่QR358/834 (2125-2330/0205+1-1240+1) แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์
– (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนตลอดเที่ยวบิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

12.40 +1 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยความสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

Scroll Up