Tag

ทัวร์ไหว้พรระอินเดีย

ทัวร์อินเดีย-เนปาล แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน 1-10 พ.ย. 2566

ราคาเริ่มต้น 49,90047,900
เดินทางพร้อมกับ อาจารย์ อาณัติชัย เหลืองอมรชัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะคอยบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก