Category

มุมอินเดีย

ลัฏฐิวัน กรุงราชคฤห์ อินเดีย

เมื่อเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์นั้น ไม่ได้เสด็จเข้าไปทีเดียว ได้ประทับพักที่ ลัฏฐิวัน อันแปลว่า สวนตาลหนุ่ม พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบกิตติศัพท์ที่พูดเล่าลือกั...
Read More

ทัวร์ยุโรป แนะนำ

ทัวร์อเมริกา

โปรแกรมทัวร์

ติดต่อเรา วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9:00 - 17:30