เมืองสำคัญในพุทธประวัติ

เมืองสำคัญในพุทธประวัติ

ในพุทธประวัติ มีการกล่าวถึงเมืองต่าง ๆ หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า โดยเริ่มตั้งแต่การประสูติ การออกบวช การแสวงหาโมกขธรรม จนกระทั่งได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และการเผยแผ่ศาสนา จนถึงการดับขันธปรินิพพาน เมืองเหล่านี้บางแห่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา แต่ยังคงมีร่องรอยให้ศึกษาถึงพุทธศาสนาในอดีต (ในสมัยพุทธกาล) ได้อย่างดี

สถานที่ตรัสรู้

รายชื่อเมืองสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา:

 • สาวัตถี: เมืองที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุด กว่า 25 พรรษา
 • กบิลพัสดุ์: ที่ประทับของเจ้าชายสิทธัตถะจนพระชนมายุ 29 พรรษา
 • ราชคฤห์: เมืองที่ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาแห่งแรก
 • เทวทหะ: เมืองที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ
 • สังกัสสะ: เมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก
 • เกสริยา หรือเกสปุตตนิคม: ที่ที่ทรงแสดงกาลามสูตรแก่ชาวกาลามโคตร
 • เวสาลี: สถานที่ประทับจำพรรษาสุดท้ายและปรงอายุสังขาร
 • ปาวา: สถานที่เสวยพระกระยาหารครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์
 • ปัฏนา หรือปาตลีบุตร: ศูนย์กลางพระพุทธศาสนา สถานที่ทำตติยสังคายนา
 • พาราณสี: ที่เริ่มต้นประกาศศาสนาและแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์
 • ตำบลคยา: ที่แสดงอาทิตตปริยายสูตร โปรดชฏิล 3 พี่น้องพร้อมบริวาร
 • นาลันทา: ที่ทรงแสดงพรหมชาลสูตร ประกาศทิฏฐิ 62 และเป็นศูนย์กลางการศึกษาแม้ในครั้งพุทธกาล
 • โกสัมพี: เมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาในป่าปาริไลยกะ เนื่องจากเบื่อหน่ายภิกษุทะเลาะกัน

เมืองเหล่านี้มีความสำคัญในการศึกษาและเข้าใจพุทธศาสนาในอดีตอย่างยิ่ง

 

คลิกดูโปรแกรมทัวร์ตามรอยบาทพระศาสดา สักการะสี่สังเวชนียสถาน